Innhold

Våre kommunale helse og velferdstjenester skal dekke stadig flere og mer komplekse utfordringer uten at det følger «flere hender eller penger med». Dette krever at vi ser utfordringsbildet med innbyggerens sko slik at helse og velferdstjenestene dekker det som er viktig for nesbuene, innenfor gjeldende rammer - nå og fremover i tid.

Dialog og forventningsavklaring

Tjenestene må i framtiden i stor grad legge til rette for god dialog og gjøre nødvendige forventningsavklaringer sammen med innbyggeren.  Det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte tjenestemottaker/ pårørende skal bidra til økt mestring.

Samhandlingsreformens vektlegging av habilitering-/rehabilitering nær innbyggerne, med en betydelig ansvars- og oppgaveoverføring fra helseforetak til kommuner, utfordrer oss i det kommunale tjenesteapparatet til å utvikle oss.

Medvirkning

For å sikre bred medvirkning og felles forståelse av omstillingsprosessen er det opprettet tre tverrfaglige arbeidsgrupper, samt en referansegruppe med representanter fra alle kommunalområdene.  Målet er å sikre en god prosess for hvordan kommunalområdet skal organiseres til beste for innbyggerne og samtidig sikre informasjonsflyt i prosjektarbeidet som vil foregå våren 2018.

Prosjektkontor

Vi har opprettet et prosjektkontor i Leirvegen på Runni (NBSS). Kommunalsjef Elisabeth Nordal er overordnet eier av prosjektet og Borghild Holtung er prosessleder for arbeidet.  Oppstartsmøter gjennomføres i uke 50 og 51, og fra januar 2018 vil det være ukentlige møter i arbeidsgruppene.

Det oppleves at det er stort engasjement og motivasjon for å komme i gang og vi gleder oss til det videre arbeidet.

Bilde: Kommunalsjef Elisabeth Nordal og Prosessleder Borghild Holtung

 


Publisert: 08.12.2017 09:31:25
Sist endret: 08.12.2017 09:31