Innhold

Nes kommune har avsluttet regnskapet for 2016. Netto driftsresultatet (forskjellen mellom inntekter og utgifter) ble på 26,5 millioner som utgjør en resultatgrad på 1,93 prosent. Regnskap for 2016 er ført etter vedtatt nedbetalingsplan for lån som har kortere løpetid enn minimumsavdrag. Kommunestyret tar stilling til anvendelsen av ikke-disponert overskudd 27. juni 2017.

Resultatet skyldes realistisk budsjettering og god disiplin i virksomhetene. Når netto driftsresultat ble på 26,5 millioner, skyldes 8,7 millioner økning i inntekts- og formueskatt. Rammetilskuddet fra staten ble redusert med 9,8 millioner.

Området oppvekst og utdanning har et samlet mindreforbruk på 1,8 millioner. Området helse og velferd har et merforbruk på 9,7 millioner som delvis skyldes økte lønnskostnader ved sykehjemmet og hjemmetjenesten.   

Nes kommune har, bortsett fra 2014, oppnådd gode regnskapsresultater de sju siste årene. De kommende årene ventes svakere resultater som følge av store investeringer knyttet til befolkningsveksten - noe som gir en betydelig økning i renter og avdrag for kommunen.

 

Rådmannen

 


Publisert: 20.02.2017 09:53:42
Sist endret: 20.02.2017 09:53