Innhold

Regnskapet for 2017 viser et merforbruk eller "underskudd" på 1,3 mil. kr eller et negative netto driftsresultat på 0,1 % av driftsinntektene. Dette er under fylkesmannens anbefalinger om
3 til 5 %, samt under vår målsetting for 2017.

Konstituert rådmann uttrykker bekymring på bakgrunn av regnskapsresultatet.  Vi har årlig behov for å avsette midler på disposisjonsfond til framtidige investeringer, men til tross for dårlig resultat i 2017 har vi fremdeles et disposisjonsfond på 184 mill.kr eller 12,5 % av driftsinntektene. Vårt mål er at disposisjonsfondet skal utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Hva er årsak til resultatet?

Frie inntekter
Sammenlignet med vedtatt budsjett var veksten i de frie inntektene (skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og andre generelle tilskudd) veldig god i 2017, 32 mill.kr bedre enn forutsatt. De ble imidlertid justert opp med 29 mill.kr i løpet av 2017.

Netto finansinntekter/utgifter
Netto finansinntekter/utgifter viser et merforbruk på 6 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak finansutgifter i forbindelse med leasing av Neskollen skole. Renten er imidlertid fremdeles historisk lav og trenden de siste årene er at vi stadig får færre renteinntekter til å dekke renteutgiftene. Rådmannen vil derfor i løpet av 2018 vurdere de langsiktige plasseringene for å øke avkastingen.

Driftsbudsjettet i kommunalområdene
2017 har vært et utfordrende år for mange av virksomhetene. Innkjøps- og ansettelsesstoppen som ble innført høsten 2017 har ikke hatt ønsket effekt.

 • Oppvekst og utdanning
  Tilskudd til private barnehager ble nesten 20 mill.kr mer enn forutsatt i budsjettet. Budsjettet ble imidlertid juster opp med til sammen 19 mill.kr i løpet av 2017. Samlet har oppvekst og utdanning et mindreforbruk på nesten 1 mill.kr. Dette skyldes et mindreforbruk på familiens hus.
 • Helse og velferd
  Helse og velferd har et merforbruk på nesten 26 mill.kr., dette er 7 mill.kr mer enn prognosen i tredje resultat rapport. Det har vist seg utfordrende å samlokalisere avdelingene i hjemmetjenesten, i tillegg har miljøarbeidertjenesten og tildelingsenheten hatt behov for å kjøpe plasser fra private aktører og fra annen kommune som følge av nye ressurskrevende tjenester.
 • Samfunnsutvikling og kultur
  Samfunnsutvikling og kultur har et mindreforbruk på nesten 5 mill. kr. Det skyldes mindreforbruk i bygg og eiendom, høyere inntekter en forutsatt i budsjett og besparelser på lønn. Kultur har imidlertid en svikt i inntektene på omkring 1 mill.kr.
 • Administrasjon og styring
  Stab og støttetjenesten har et merforbruk på nesten 4 mill. kr. dette skyldes i hovedsak økte pensjonsutgifter for kommunen.

Framtidsutsikter

Kommunens skattegrunnlag er godt, men samtidig reduseres de statlige overføringene. Investeringsbudsjettet legger opp til store investeringer i årene framover. En sunn kommuneøkonomi innebærer blant annet at vi i større grad finansierer investeringer med egenkapital. Dette fordrer god budsjettdisiplin og styring i virksomhetene.

Arbeidet med å utvikle økonomistyringen i kommunen intensiveres i 2018. Gjennom månedsrapporteringer vil ledere og ansatte, i større grad enn i 2017, gis muligheter til å tilpasse og omstille tjenestene til vedtatte rammer. Det vil fortsatt være utfordringer i deler av kommunens tjenesteproduksjon, blant annet knyttet til den fremtidige veksten i behovet for omsorgstjenester.

Prosessen videre 

Årsregnskapet er nå overlevert til revisjonen. Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte regnskapet, samt å påse at vi har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre.

Regnskapet vil bli behandlet sammen med årsmeldingen for 2017 i kommunestyret 29. mai

 

 

 

 

 


Publisert: 23.02.2018 12:52:55
Sist endret: 23.02.2018 12:52