Innhold

Foreldrebetalingen for en SFO-plass skal for første barn i SFO ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Fra 1. august 2020 innebærer dette at husholdninger med en samlet inntekt under 583 000 kroner har rett til redusert foreldrebetaling for plass i SFO.

Søknader behandles fortløpende og innvilget søknad gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Søknad fylles ut ved å logge på Visma Flyt Skole

For å motta redusert foreldrebetaling må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.

Du må dokumentere husholdningens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må du legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister og ikke være eldre enn 1 måned.

 For mer informasjon: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/


Publisert: 08.09.2020 14:41:25
Sist endret: 08.09.2020 14:42