Innhold

Rådmannen legger fram en sak til kommunestyret om nye rutiner og forvaltning av ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede i Nes kommune. Saken skal behandles 4. april 2017.

Ordningen er regulert i forskrift og har som formål å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. I forskriften er det spesifisert kriterier og retningslinjer for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Nes kommune mottar årlig cirka 150 søknader om parkeringstillatelser. Behandling av denne type søknader har de siste to årene vært lagt til servicetorget. Erfaringene er at servicetorget ikke har nødvendig faglig kompetanse til å gjøre en individuell vurdering av søknadene basert på de kriterier og retningslinjer som er gitt i forskriften. 

Forskriften stiller to likeverdige krav. Ved søknad om parkeringstillatelse må man både dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller annen aktivitet, og man må ha legeerklæring som dokumenterer at man ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege seg. Rådmannen ser et behov for å endre rutiner og ordningen med tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede slik at praksis skal bli i samsvar med forskriften, og at det kun er personer med et reelt behov for parkeringslette som innvilges parkeringstillatelse.

I saken til politisk behandling foreslår rådmannen at det settes ned en administrativ arbeidsgruppe bestående av representanter fra strategi- og utvikling, servicetorg, samfunnsutvikling og kultur samt helse- og velferd som skal behandle innkomne søknader. Rådmannen foreslår videre at ansvaret for ordningen og koordinering av søknadsbehandlingen legges til strategi- og utviklingsavdelingen. Rådmannen foreslår også kriterier og en veileder for tildeling av parkeringstillatelser i Nes kommune. Dette vil gi søkere bedre veiledning og informasjon om hvilke krav som stilles til søker og hvilke vurderinger som gjøres ved behandling av søknader. Det vil også gi arbeidsgruppen et ekstra verktøy i søknadsbehandlingen i tillegg til Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og kommentarutgave til retningslinjer til forskriften utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.


Publisert: 07.03.2017 09:44:10
Sist endret: 07.03.2017 09:44