Innhold

Som tidligere informert har regjeringen besluttet å gjenåpne skolene 27. april for elever på 1.- 4. trinn og SFO. Elever på 5. – 10. trinn, samt barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, vil fortsette med fjernundervisning inntil videre.

Vi gjennomførte før påske en evaluering av fjernundervisning og vi fikk mange positive tilbakemeldinger, samt gode og konkrete forslag til justeringer/endringer. Vi vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skoleledere, lærere, foresatte og elevrådsrepresentanter gjøre en enkel revisjon av kommunens rammeverk for fjernundervisning. Det viktige for oss i tiden framover når det gjelder fjernundervisning vil være elevenes psykiske helse og livsmestring, samt holde trykket oppe i forhold til det ordinære læringsarbeidet i skolen.

Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas når skolen gjenåpner for 1. – 4. trinn. Disse blir etter planen offentliggjort 20. april. Så snart disse foreligger vil skolene, i samråd med miljørettet helsevern og kommuneoverlege, vurdere disse og utforme en struktur for skolehverdagen som sikrer lokale tilpasninger basert på den nasjonale veilederen.Forsvarlig smittevern basert på nasjonal veileder, vil være vår høyeste prioritert i tiden framover, og vi planlegger å sende mer konkret informasjon til foresatte på 1. – 4. trinn når vi har det klart i uke 17.

Sentrale myndigheter har også oppdatert retningslinjer om hvem som har rett på et omsorgstilbud i skolen. Terskelen for å få et omsorgstilbud ligger fortsatt høyt med hensyn til smittevern.

 

De som nå omfattes av tilbudet er:

-          Familier der én av foreldrene har en nøkkelstilling innenfor samfunnskritisk funksjon.

-          Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner.

-          Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen 

 

Mer om samfunnskritiske funksjoner:

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695881

 

For ytterligere informasjon/svar på diverse problemstillinger som gjelder delvis åpning i grunnskole, så henviser vi til Regjeringens nettsider med spørsmål og svar, https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-gradvis-gjenapning-av-barnehager-og-skoler/id2697382/


Publisert: 15.04.2020 12:59:55
Sist endret: 19.08.2020 08:36