Innhold

Nes kommunestyre vedtok i møte den 16. mars 2021, sak 21/22, reviderte vedtekter for Nes næringsfond.

Næringsfondet tilføres årlig konsesjonsavgift og har en øvre ramme på 3 millioner kroner. Årlig kan det tildeles inntil 50% av fondets saldo.  Beholdningen i næringsfondet per 31.12.2020 var 2,96 millioner kroner.

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune og fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

  • Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser
  • Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere
  • Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter
  • Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Støtten kan tildeles som både tilskudd og lån. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Les mer om støttevilkår for tilskudd og lån i vedtektene samt tilhørende søknadsveileder.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Søknadsfrist 1. oktober.

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Fondet vil ha to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 10. oktober. 

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert bevilgning for tilsagn inntil kr. 30 000,- begrenset oppad til 15% av fondets årlige utbetalinger.

FOR SPØRSMÅL:

Næringssjef Olaf Dønnum: olaf.donnum@nes.kommune.no, tlf 917 86 630

Saksbehandler Dorte Grenaker: dorte.grenaker@nes.kommune.no, tlf. 479 97 211


Publisert: 02.09.2021 12:37:31
Sist endret: 02.09.2021 18:36