Innhold

Gjennom planarbeidet vil det utredes hvordan et boligprosjekt på om lag 100 leiligheter kan utvikles på gårds- og bruksnummer 168/187 og 168/402 (Høievegen 5, 6, 9 og 15) med tilhørende næringsfunksjoner. Planen vil også se på videre utvikling i tilgrensende parkområder og trafikksituasjon, deriblant en omlegging av Høievegen.

Planenes avgrensning vises i kartet under. Endelig avgrensning kan innskrenkes frem mot en endelig godkjenning av planen.

Planavgrensning for plan 902 - Årnes brygge

 

Varslet planområde omfattes i dag av kommunedelplan for Årnes der tenkte utbyggingsområder er regulert til sentrumsformål og tilgrensende park er regulert til friområde.

I forbindelse med planarbeidet varsles også oppheving av gjeldende planer for Årnes strand og Årnes brygge, vedtatt 14.09.2004 og reguleringsplan for stasjonsområdet, vedtatt 17.10.2000, samt en parallell behandling av plan- og byggesak jf. Pbl §§ 21-14 og 12-15.

Forslaget til detaljregulering faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Årnes Brygge AS. 4B ARKITEKTER er fagkyndig konsulent for planleggingen.

Utbyggingsavtale
Det varsles oppstart for arbeid med en utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen knyttet til omlegging av vei og etablering av ny strandpromenade.

Vi ønsker dine innspill
Har du noen innspill som vi bør vurdere gjennom planarbeidet kan disse sendes til 4B arkitekter AS innen 15.10.2021 på følgende adresse:
4B ARKITEKTER AS
v/Kari Linderud
Oscars gate 20, 0352 Oslo.
Tlf. 917 23 157, e-post kl@4b.no

Ta gjerne kontakt med fagkyndig konsulent på adressen over eller saksbehandler Harald Grande i Nes kommune på e-post harald.grande@nes.kommune.no dersom du har noen spørsmål.

Videre saksgang
Etter at høringsfristen for oppstartsvarselet er utløpt vil forslagsstiller utarbeide et planforslag for området. Når dette er ferdig vil kommunen behandle det politisk og deretter legge planforslaget ut på en ny høringsrunde, der det også blir anledning til å komme med innspill. 


Publisert: 14.09.2021 07:15:29
Sist endret: 14.09.2021 10:10