Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Fjellfoten 1, B12 gnr/bnr 175/456, Nes kommune

 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljregulerings­plan for Fjellfoten 1, B12 i Nes kommune. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i «Reguleringsplan for Fjellfoten vest.» vedtatt 08.05.2007.                     

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Det er foreløpig skissert ca. 32 boenheter i form av kjedede eneboliger, og seks-mannsboliger over to etasjer. Boenhetene er planlagt med tilhørende private og felles uteoppholdsareal, grønnstruktur, infrastruktur og tekniske anlegg i tråd med overordnete planer og føringer.

Eventuelle merknader og uttalelser til oppstartsvarselet kan innen 26.01.2018 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller ans@p1.no. Kopi av merknadene sendes til Nes kommune Pb 114, 2151 Årnes eller postmottak@nes-ak.kommune.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Anne Norveel Semb, tlf. 936 68 117, eller e-post ans@p1.no.

 


Publisert: 19.12.2017 16:16:56
Sist endret: 19.12.2017 16:16