Innhold

Formannskapet i Nes kommune vedtok 24. januar 2017 oppstart av arbeid med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Samtidig med varsel om oppstart legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Om planarbeidet

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det viktige arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig plan for å kunne søke om spillemidler.

Planen vil bli behandlet i 2017 og gjøres gjeldene fra 2018. 

Eventuelle uttalelser til planprogrammet bes gitt innen 30. mars 2017. Eventuelle uttalelser sendes til Nes kommune, pb. 114, 2150 Årnes eller postmottak@nes-ak.kommune.no. Merket med saksnummer 2016/1291.

Høringsutkast planprogram 

Høringsbrevet  


Publisert: 16.02.2017 08:09:20
Sist endret: 16.02.2017 08:09