Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 andre ledd legges forslag til utbyggingsavtale for Olberg, Rånåsfoss ut til offentlig ettersyn.  Saken behandles i Nes formannskap 30.11.2021 (sak 21/151).

Utbyggingsavtalen gjelder opparbeidelse av fortau fra Rånåsfoss jernbanestasjon til eksisterende fortau ved Auli i henhold til rekkefølgebestemmelse i gjeldende reguleringsplan, intern infrastruktur på Olbergfeltet  samt  økonomisk bidrag ("anleggsbidrag") til bruk for etablering av ny pumpestasjon på Rånåsfoss og etablering av avløpsledning fra den nye pumpestasjon til Fjellfoten renseanlegg.

Nes kommune har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med OBOS Block Watne AS om gjennomføring av reguleringsplan for OLBERG I, OLBERG II OG KROKEN (gbnr. 115/3, 115/57, 118/2, 115/2, 117/16, 118/90, 118/7).

Reguleringsplanen ble vedtatt i tidligere Sørum kommunestyre 11.12.2019. Grensejustering mellom Nes kommune og Sørum kommune medførte at Rånåsfoss ble flyttet fra Sørum til Nes med ikrafttreden 1. januar 2020. Reguleringsplanen Olberg kan sees her. Velg kartlaget reguleringsplaner.

Utbyggingsavtalen kan leses i Nes rådhus, servicetorget, Rådhusgata 2 (klokken 09:00-14:00), samt i Nes bibliotek.

 

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Nes kommune

Postboks 114, 2151 Årnes, eller e-post: postmottak@nes.kommune.no

Merk saken med «sak 21/54875»

Høringsfrist: 31.12.2021

Kontaktperson ved spørsmål:

Kommunalsjef samfunn og miljø Elisabet Frøyland.

Dokumenter:

Utbyggingsavtale Olberg

Vedtatt plankart Olberg

Vedtatte bestemmelser Olberg

Liste kommunal infrastruktur

Kart kommunal infrastruktur

Justeringsavtale

Tilbakebetalingsavtale


Publisert: 19.11.2021 16:25:01
Sist endret: 19.11.2021 16:27