Innhold

Nes formannskap behandlet forslag til "Detaljregulering - Drognesjordet, blokkområde BB2" i sak 18/131 i sitt møte 11.09.2018.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Drognesjordet blokkområde BB2 ut til offentlig ettersyn og høring.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt innen 14.11.2018.

Eventuelle uttalelser sendes til:

Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Alternativt via mail til postmottak@nes-ak.kommune.no.

Oversendelsen merkes med saksnummer 2018/1278.

Tilhørende dokumenter:

Saksframlegg
Forslag til reguleringsplan, datert 29.06.2018
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 29.06.2018
Planbeskrivelse, datert 29.06.2018
Illustrasjonsplan, datert 20.04.2018
Årnesbyen BB2 illustrasjonskart datert 02.01.2017
3D illustrasjon bakkeplan nord, datert 20.04.2018
3D illustrasjon bakkeplan sør, datert 20.04.2018
3D illustrasjon nord-vest, datert 20.04.2018
3D illustrasjon vest, datert 20.04.2018
Fjern- og nærvirkningsanalyse, datert 20.04.2018
Årnesbyen BB2 Solstudie, datert 20.04.2018


Publisert: 27.09.2018 15:23:16
Sist endret: 27.09.2018 15:23