Innhold

Nes kommune har igangsatt arbeid for å gjennomføre et begrenset vedlikehold av gjeldende kommuneplan. Hensikten med planvedlikeholdet er primært å korrigere kommuneplanens arealdel 2015-2030, slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Som en del av planvedlikeholdet skal det også foretas en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. Det forestående planvedlikeholdet av kommuneplanen er et begrenset vedlikehold. Det innebærer forholdsvis få endringer, sett i forhold til en fullstendig rullering av kommuneplanen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok Nes formannskap i møte 11.12.18 (sak 187/18) å legge ut forslag til kommuneplanen til offentlig ettersyn og høring.

Forslag til plankart, datert 9.11.18

Forslag til planbestemmelser og retningslinjer, datertt 14.11.18

Forslag til planbeskrivelse, datert 9.11.18

Forslag til mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, datert 15.11.18

Temakart flom

Temakart marin grense med kvikkleireforekomst

Temakart avkjørsler

Temakart høyspent

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

Temakart avviksområde for støy

Temakart hensynssoner kulturmiljø

Saksframlegg

Saksprotokoll

 

Planforslaget for vedlikehold av kommuneplanen er utarbeidet i tråd med vedtatte planprogram og innebærer endringer i følgende dokumenter:

 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • «Mål og strategier» i kommuneplanens samfunnsdel

Endringene beskrives også nærmere i teksten nedenfor.

 

Høringsinnspill

Send inn ditt høringssvar her

Eventuelt kan merknader sendes pr. brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no. Merk oversendelsen saksnr. 2018/1041.

Frist for innsending av høringsinnspill er 26.02.2019.

 

Endringer i kommuneplanen gjennom planvedlikeholdet

Endringer i plankartet

Planforslaget foreslår følgende endringer i plankartet:

 • Arealformål for «Vesetravina» (A1) er endret fra «andre typer bebyggelse og anlegg-fremtidig» til «landbruk-, natur og friluftformål».
 • Hensynssoner fra kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 er tatt inn
 • Hensynssone for Ertsrudberget er lagt inn
 • Hensynssoner for skytterbaner er lagt inn
 • Hensynssoner renummereres slik at nummereringen starter på 1 for hver type sone
 • I tegnforklaringer er det tatt inn forklaringer for ulike typer faresoner
 • Nytt felles temakart over marin grense og kvikkleiresoner
 • Nytt temakart for kulturminner og kulturmiljøer
 • Informasjon om spenningsnivå på høyspentledninger i temakart er fjernet
 • Kommunegrensen er lagt inn i temakart for avkjørsler
 • Gang- og sykkelveger er oppdatert ifht status om de er eksisterende eller fremtidige
 • Ny trasé for E16 er korrigert i henhold til kommunestyrets vedtak i sak nr. 169/16 den 29.11.2016
 • Området innenfor ny grønn strek i tråd med forslag til KDP Årnes er tatt ut av plankartet. Dette vises som et hvitt felt, som er «unntatt rettsvirkning». Etter vedtak av kommunedelplanen vil området for Årnes legges inn i plankartet.

 

Endringer i planbestemmelsene

Planbestemmelsene er primært oppdatert i forhold til foreslåtte endringer i plankartet. I tillegg er det gjort enkelte presiseringer og justeringer for å unngå tolkningsmuligheter, uten at hensikten med innholdet i bestemmelsene er endret. Videre er det gjort en oppdatering av bestemmelsene i henhold til forslag til kommunedelplan for Årnes og vedtatt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030. Det er også foretatt en vask av skrivefeil/trykkfeil.

Flere av planbestemmelsene viser til utdaterte retningslinjer og veiledere. I planvedlikeholdet foreslås det en oppdatering av disse henvisningene, slik at bestemmelsene blir gjeldende uavhengig av fremtidige revideringer.

Bestemmelsene om næringsområdet på Herbergåsen er foreslått fjernet fra kommuneplanens bestemmelser. Områdereguleringsplanen for næringsområdet, som er under utarbeidelse, vil være førende for videre utvikling av området.

 

Oppdatert planbeskrivelse

Planbeskrivelse forklarer hvilke justeringer som er foretatt gjennom planvedlikeholdet, herunder en beskrivelse av hvilke konsekvenser planvedlikeholdet medfører.

 

Mål og strategier i samfunnsdelen

I arbeidet med planvedlikehold av mål og strategier i samfunnsdelen, er det tatt utgangspunkt i mål (overordnede mål og periodemål) i kapittelet om oppfølging av kommuneplanen i rådmannens forslag til Handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Måldelen i forslaget til handlingsprogram for kommende planperiode 2019-2022, er oppdatert etter gjennomgang i rådmannens ledergruppe, en administrativ arbeidsgruppe sammensatt på tvers av kommunalområdene og med politisk involvering i formannskapets budsjettseminar i juni.

Dette arbeidet førte til at en ønsket å gå bort fra inndelingen av målene i satsningsområdene LEVE – LÆRE – SKAPE, samt EN ORGANISASON I UTVIKLING. Erfaringer med oppfølging av kommuneplanen i tidligere handlingsprogram, både administrativt og politisk, har vist at denne inndelingen var til hinder for gode synergieffekter, eierskap til mål og samarbeid på tvers. Inndelingen førte også til gjentakelser og unaturlige skiller på hvor enkelte mål hører til. De fleste av målene har betydning for alle tre hovedsatsningsområder. Det er derfor bevisst valgt å omtale satsningsområdene Leve, Lære og Skape som overordnet alle målene.

Tilsvarende er det også foreslått å løfte opp to av målene som er vurdert til «å romme» mer enn de andre, som overordnet for de andre målene. Dette gjelder «Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø» og «Nes er en åpen og inkluderende kommune som motiverer innbyggerne til engasjement og medvirkning».

En viktig forutsetning for arbeidet har vært at innholdet og essensen i måldelen skal være det samme som tidligere, men at budskapet skal bli mer tydelig og konsist. Når kategoriseringen av målene etter satsingsområdene ble tatt bort, erfarte vi at det var hensiktsmessig å slå sammen mål for å unngå gjentakelser. Dette bidrar til forenkling og tydeliggjøring av målene, uten at innholdet og budskapet i samfunnsdelens måldel endres.

I planvedlikeholdet er det også lagt til grunn et ønske om å skape større samsvar mellom samfunnsdelen og handlingsprogrammet (samfunnsdelens kortsiktige handlingsdel). Mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør vi det) i samfunnsdelen ble gjennomgått med utgangspunkt i arbeidet som var gjort med handlingsprogrammet.

Alle mål og strategier i samfunnsdelen er i tillegg nøye gjennomgått og vurdert om blir ivaretatt under andre mål og strategier, eller er av en slik karakter at de inngår i lovpålagte bestemmelser som kommunen uansett er forpliktet til å følge opp. Eksempelvis er de to overordnede målene «Nes kommune sikrer innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier» og «Spesielt verdifulle arealer og naturressurser forvaltes slik at de også blir til glede og nytte for framtidige generasjoner», foreslått tatt ut. Disse to målene med tilhørende strategier er vurdert at blir ivaretatt gjennom lovverk og fulgt opp uavhengig av samfunnsdelen. Disse to målene har heller ikke blitt synliggjort i handlingsprogram med budsjett og økonomiplan fram til nå.

Enkelte mål har fått noe endret formulering, andre mål er sammenslått. Noen mål er blitt endret til strategier, og noen mål er som vist over foreslått strøket, da de er vurdert til å være ivaretatt andre steder. Et overordnet mål som «Nes har aktive innbyggere», har blitt endret til strategien «Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv». Strategien er lagt til under målet «Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag». Eksempelet viser hvordan innhold og essens er bevart, samtidig som det er gjort forenklinger.

Antall strategier er også foreslått redusert. Erfaringene med oppfølgingen av samfunnsdelen har vist at mange strategier er overlappende eller ivaretas gjennom sentrale føringer og lovverk. Strategiene samsvarer nå i stor grad med periodemål det arbeides med i handlingsprogrammet. Noen strategier er foreslått fjernet da de er fulgt opp som tiltak, mens andre ble ivaretatt under andre mål og strategier.

 

 

VEDTATT PLANPROGRAM

Planprogrammet for planvedlikehold av kommuneplanen i Nes ble vedtatt av Formannskapet 11.9.18, sak 132/18.

Vedtatt planprogram

Saksframlegg

Saksprotokoll

Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill

 

Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn og høring våren 2018. Det kom inn totalt 13 uttalelser til planprogrammet innen høringsfristen, 21.mai 2018. Høringsinnspillene omhandlet forhold som i stor grad allerede var omtalt i planprogrammet slik det forelå ved utleggelse til offentlig ettersyn. Det ble derfor foreslått forholdsvis få suppleringer og endringer i planprogrammet sett i forhold til høringsuttalelsene. En del av momentene i uttalelsene gjaldt selve planforslaget og disse innspillene er tatt med i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Noen av innspillene til planprogrammet påpekte også andre tema enn de foreslåtte. Det vises i denne sammenheng til at arbeidet som nå skal utføres er begrenset. De nevnte forholdene i innspillene anses derimot ikke mindre viktige selv om de ikke implementeres i planvedlikeholdet. Temaene vil være aktuelle for vurdering ved neste ordinære rullering.

Etter høring og offentlig ettersyn av planprogrammet ble det gjort mindre endringer i planprogrammet:

 • Vilt ble tatt inn som et eget utredningstema i kapittel 8.
 • Konklusjonen i kapittel 8 under utredningstemaet «Landbruk» ble endret, slik at skillet mellom dyrka mark/dyrbar mark innenfor foreslått varslet planavgrensning og dyrka mark innenfor planområdet (endelig planavgrensning) ble korrekt formulert.
 • Ytterligere overordnede føringer ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen ble tilføyd i kapittel 5:

- Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Glomma 2016-2021

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus

- Regional plan for fysisk aktivitet, idretts- og friluftsliv 2016-2030


Publisert: 14.01.2019 14:29:50
Sist endret: 14.01.2019 14:29