Formannskapet vedtok i møte 29. august 2023 å legge forslag til «Detaljreguleringsplan for Hagaplassen, gnr 195 bnr 45 m.fl» ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger på Hagaplassen, et område som tidligere var fotballbane på Haga. Planforslaget åpner for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus/leiligheter. Reguleringsplanen omfatter også adkomstveg, parkering, grøntområder og arealet for eksisterende Haga Samfunnshus med barnehage. For mer informasjon se tilhørende saksdokumenter her nedenfor.

Vi vil ha dine innspill
Det gis nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget fram til sluttbehandling og vedtak av planen. Alle innspill vil bli behandlet og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Innspillene kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal på våre nettsider.

Eventuelt på e-post til: postmottak@nes.kommune.no eller pr. brev til:
Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til 30. oktober 2023.
Merk oversendelsen med saksnr. 20/10696.

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte saksbehandler på:
Telefon 907 50 462 eller e-post thor.albertsen@nes.kommune.no.

Saksdokumenter:
Saksframlegg med protokoll
Forslag til plankart
Forslag til planbestemmelser
Planbeskrivelse
Illustrasjonsplan
Innsendte merknader ved varsel om oppstart
Oppsummering av innsendte merknader, med kommentarer
Referat oppstartsmøte
Referat opplysningsmøte
ROS-analyse
Geoteknisk rapport Hydro Geo Service
Geoteknisk rapport Romerike Geoteknikk
Støyrapport
Sol-skygge analyse
VAO rapport
Elvia korrespondanse


Publisert: 13.09.2023 13:52:34
Sist endret: 13.09.2023 13:57