Innhold

Nes kommune har utarbeidet forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 vedtok Formannskapet i møte 5.3.2019 (sak 17/19) å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn (høring).

Hensikten med planen er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen næringsområde.

Planområdet utgjør ca. 1290 daa. Planen tilrettelegger for virksomheter innen logistikk, lager, produksjon, verksted og industri, samt noe plasskrevende varehandel. Det foreslås en trinnvis utvikling i tre faser, hvor utviklingen starter i områdene som er utbygd og hvor det allerede er opparbeidet infrastruktur. Fasene styres gjennom rekkefølgebestemmelser og er satt ut i fra kapasiteten i eksisterende vegnett/ veglenker knyttet til E16 og fylkesvegene i området.

Planforslaget er utarbeidet i tråd med planprogrammet som ble vedtatt (fastsatt) av Formannskapet 12.6.19 (sak 108/18). I samsvar med planprogrammet er det utarbeidet en plan for overvannsutredningen som del av planforslaget ved offentlig ettersyn. VA-rammeplan er nå utarbeidet og kan leses her. Tilhørende VA kart kan leses her

Høringsinnspill

Uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig via elektronisk høringsportal på kommunens nettsider. Merknader pr. brev sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no.

Frist for innsending av høringsinnspill er 6.mai.2019. Merk oversendelsen saksnr. 2017/1093.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter:

Plankart, datert 8.2.19

Planbestemmelser, datert 13.2.19

Planbeskrivelse, datert 13.2.19

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 7.12.18

Notat - Trafikkbelastninger og konsekvenser i vegnettet

Notat - Støyutredning, datert 19.9.18

Notat - Geofaglig vurdering

Notat - Fjernvirkning, datert 14.9.18

Notat - Naturmangfold, vilt og friluftsliv, datert 11.12.18

Notat - Ledningsnett for vann og avløp

Overordnet plan for overvannshåndtering, datert 13.12.18

Sammendrag av innspill i medvirkningsprosessen med rådmannens kommentarer, datert 8.1.19

Sammendrag av innspill ved varsel om oppstart med rådmannens kommentarer i forhold til planforslaget, revidert 13.2.19

Saksframlegg

Saksprotokoll

 

Endringer ved sluttbehandling i forbindelse med framtidig rundkjøring i 3. fase (kryss E16/Skogbygdavegen/o_SKV14)

Etter dialog med Statens vegvesen, sist i møte 27.2.19, vil noen ytterligere sikttrekanter innarbeides i plankartet i forbindelse med sluttbehandling av planen. Sikttrekanter er arealer ved vegkryss hvor det må være frisikt, dvs. områder hvor det ikke er tillatt med sikthindre høyere enn 0,5 meter over kjørebanen. Sikttrekantene vil i all hovedsak tegnes inn på arealer til «annen veggrunn-grøntareal» og innenfor byggegrense til E16. Utbyggingsfeltet BKB4 vil kunne bli berørt av frisiktsone øst for ny rundkjøring på eiendommen gnr. 140 bnr. 36, men dette arealet er beliggende innenfor byggegrense til E16 og kan således ikke bebygges.

I tillegg vil det i forbindelse med sluttbehandling av planen tegnes inn gang- og sykkelvegforbindelse fra sørvest fra o_SVG9  inn mot  ny rundkjøring. Dette er innenfor byggegrensen til E16 og innenfor område avsatt til «annen veggrunn». Her vil det også det være krav om detaljreguleringsplan før utvikling.

 

Mer informasjon om planprosessen kan leses her.

 


Publisert: 21.03.2019 11:08:04
Sist endret: 21.03.2019 11:08