Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Nes formannskap i møte 12.6.2018  (sak 106/18) å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12 til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur på felt B12 i reguleringsplan Fjellfoten Vest. Delfelt B12 er gjennom gjeldende reguleringsplan Fjellfoten Vest, vedtatt 08.05.2007, regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn og høring er en detaljregulering av felt B12.

Benytt gjerne vår elektroniske høringsportal for å gi ditt innspill. Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til postmottak@nes-ak.kommune.no. Innspill pr. brevpost kan sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merk oversendelsen med saksnummer 2017/3297.

Frist for innsending av høringsinnspill er 31. august 2018.

Tilhørende dokumenter

 Høringsbrev

 Saksframlegg fra formannskapets behandling

 Saksprotokoll

 Reguleringsplankart datert 14.05.2018

Reguleringsplanbestemmelser datert 14.05.18

Planbeskrivelse datert 14.05.18

Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 07.03.18

Sjekkliste Naturmangfold datert 07.03.18

Kopi av varslingsbrev, datert 15.12.17

Kopi av kunngjøringsannonse i Romerikes blad

Kopi av innkomne merknader i forbindelse med oppstartsvarsling

Sammendrag av uttalelser med kommentarer

Illustrasjonsplan datert 14.05.18

Sol-/skoggestudie - Desember

Sol-/skyggestudie - Mars- September

Sol-/skyggestudie - Juni

Retningslinjer HC-parkering

Boligtype Apollo-2

Boligtype Fjeldstad-6


Publisert: 29.06.2018 11:52:53
Sist endret: 29.06.2018 11:52