Innhold

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljreguleringsplan: Seterstøa planovergang, del av gbnr 231/7 m.fl» ut til offentlig ettersyn.

Det tillegges ekstra tid til høringsperioden på grunn av sommerferien. 

Bane Nor blir eier av og drifter bru over jernbanen på Seterstøa.

Forslag til detaljreguleringsplan -  planovergang Seterstøa stasjon

Planforslaget legger til rette for å fjerne eksisterende planovergang og ny bru med kjøreveg. Hensikten med planforslaget er primært å bedre trafikksikkerheten på Seterstøa.

Løsningen innebærer at det blir etablert planfri kryssing av jernbanen på Seterstøa. Dette ved at det etableres ny bru med kjøreveg nord for stasjonsområdet, samt ny kjøreveg som kobler brua med eksisterende veg. Etter etablering av ny løsning vil eksisterende planovergang sør for stasjonen fjernes. Det foreslås møteplasser langs vegen. Gående og syklende er henvist til bruk av vegskulder, dvs. såkalt «blandet trafikk». Dette vurderes forsvarlig som følge av at det er svært lav trafikk i området.

Eksisterende gangbro over jernbanen planlegges fjernet i forbindelse med etablering av nytt KL-anlegg (kontaktledningsanlegg). Etablering av ny KL-anlegg er for tiden under gjennomføring for Kongsvingerbanen.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt innen 20.09.2019.

Planforslagets dokumenter følger nedenfor:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Formannskapssak 19/84

Saksprotokoll

Vedlegg:

Tegningshefte Seterstøa, revidert 29.04.2019

ROS- analyse, datert 29.06.2018

Oversendelsesbrev for planforslag, datert 29.01.2019

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer, datert 14.05.2019

Høringsuttalelser planoppstart Seterstøa

 

Uttalelser til planforslaget kan sendes inn  i vår høringsportal.  Alternativt: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes, eller via  mail.

Husk å merke oversendelsen  med saksnummer 2018/617.

Ved behov for ytterligere opplysninger kan saksbehandler Thor Albertsen kontaktes.


Publisert: 21.06.2019 14:33:36
Sist endret: 21.06.2019 14:33