Innhold

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt innen 20.09.2019.Formannskapet fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til «Detaljreguleringsplan boligområdet Grindermåsan – gbnr 14/7 med del av flere» ut til offentlig ettersyn.

Følgende punkt innarbeides i reguleringsbestemmelsene:

Nytt punkt under punkt 2 rekkefølgekrav: For å bevare naturkvalitetene må det etableres hydrologisk sperre mot den resterende delen av myra, innbefattet lokalt viktig naturtype nord for planområdet. Dette for å sikre at hydrologien ikke forstyrres og at myra ikke dreneres. Tiltaket må etableres før det settes i gang arbeider innenfor planområdet.

Trinnvis utbygging, eks. tredelt plan.

Formannskapets vedtak om 15% BYA opprettholdes.

Om planforslaget:

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av boligområde med tilhørende veg og grøntstruktur. Planen åpner opp for boligbebyggelse i definerte delfelt. Planforslaget inneholder også mulighet for etablering av barnehage og servicefunksjoner knyttet opp mot mulige boliger med livsløpsstandard. Planområdet er på ca 125 dekar totalt.

Planforslaget er justert i forhold til fattet vedtak i formannskapet. Planforslaget er da endret i plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Saksframlegget er skrevet i forhold til planforslaget som ble fremmet til politisk behandling. Ulikheter mellom saksframlegg og planbeskrivelse kan framkomme, planbeskrivelsen er gjeldende.

 Endelig boligtype for delfeltene vil vurderes og fastsettes etter gjennomført periode for offentlig ettersyn og høring, i samsvar med formannskapets vedtak om 15% BYA.

Planforslagets dokumenter:

Forslag til plankart for detaljreguleringsplan Grindermåsan,  datert 18.06.2019

Reguleringsbestemmelser rev. per 18.06.2019

Planbeskrivelse rev. per 18.06.2019

Øvrige dokumenter i saken finnes å lese her.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt innen 20.09.2019.

Uttalelser til planforslaget kan sendes inn  i vår høringsportal.  Alternativt: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes, eller via  mail.

Husk å merke oversendelsen  med saksnummer 2013/2803.

Ved behov for ytterligere opplysninger kan saksbehandler Thor Albertsen kontaktes.


Publisert: 24.06.2019 14:49:57
Sist endret: 24.06.2019 14:49