Innhold

Nes formannskap behandlet forslag til ”Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet - Gbnr. 168/36 m.fl” i sak 17/43 i sitt møte 23. mai 2017.

Følgende vedtak ble fattet med 9 mot 2 stemmer:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 11 legges forslag til detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. På grunn av sommerferien vil høringsfrist bli i slutten av august.

Byggehøyder og volum på tilstøtende eiendommer følger eksisterende KDP.

Adkomst til indre område fra Rådhusgata gjøres tovegs. Fortau mot Bunnprisbygget gjøres smalere og det gjøres trafikksikring av varelevering Bunnpris slik at kryssing/ skrågåing over varelevering reduseres til et minimum.

 

Nedenfor følger tilhørende dokumenter for offentlig ettersyn. Dokumentene ligger også tilgjengelig for gjennomlesning på Rådhuset og på bibliotektet i Årnes. Dokumentene er oppdatert i henhold til formannskapets vedtak.

Eventuelle uttalelser til planforslaget bes avgitt snarest og senest 25.august 2017.

Eventuelle uttalelser sendes til:
Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Alternativt via mail til postmottak@nes-ak.kommune.no

Oversendelsen merkes med saksnummer 2016/1160.

Protokoll
Saksframlegg
Forslag til reguleringsplan
Forslag til reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Illustrasjonsplan
Oversendelsesbrev
Orientering av VA-plan
Oversikt over kulverten for Drogga
VA-plan
Referat fra møte 24.5.2016
Referat fra oppstartsmøte 2.11.2016
Referat fra møte 23.11.2016
Referat fra møte 2.2.2017
Referat fra møte 30.3.2017
Analyse av byggehøyder
ROS-analyse
Grunnundersøkelse
Geoteknisk rapport
Støyvurdering
Illustrasjoner
Fra Årneskvartalet
Fra Amfi Årnes
Fra Skolegata
Fra Jernbanegata
Fra Årneskvartalet
Fra Jernbanegata
Fra kryss Jernbanegata/Rådhusgata
Fra kryss Kirkevegen/Jernbanegata
Fra Årnesbrua
Terrensnitt nord-sør
Terrengsnitt vest-øst
Landskapssnitt
Sol-skygge vurdering
Soldiagram vår- og høstjevndøgn
Soldiagram sommersolverv
Soldiagram lek og oppholdsarealer
Sol balkongarealer
Arealisinformasjon, radon og sefrak
Varslingsbrev
Oppsummering og kommentarer av merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus Fylkeskommune
Statens Vegvesen
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Hafslund Nett
Årnes Vel
"Det Gode Årnes"
Andreas Jahr AS
Adv. Pihlstrøm

 

 


Publisert: 15.06.2017 16:16:47
Sist endret: 15.06.2017 16:16