Innhold

Øvre Romerike eiendom AS har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Øvre Fjuk. Planområdet ligger langs Øvre Hagaveg mellom Fjukfeltet og Nordlitunet, ca. 2 km sørøst for Årnes sentrum. Det legger opp til en utbygging av ca. 83 boliger i form av rekkehus, to- til seksmannsboliger, samt frittliggende småhusbebyggelse med ene- og tomannsboliger.

Det planlegges ny adkomstveg fra Øvre Hagaveg for de fleste boenhetene, med unntak av 12 boenheter, som kan få adkomst gjennom eksisterende Bakkevegen. Det planlegges en større kvartalsleksplass sentralt i planområdet. Eksisterende utfartsparkering med lysløypa reguleres, med en mulig utvidelse.

Planen ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn av formannskapet 13.09.2022 (sak 22/01). Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Har du innspill til planen?
I høringsperioden ønsker vi dine innspill og tanker om planen. Alle innspill vil bli behandlet og vurdert og tas med videre i planarbeidet.

Innspillene sendes skriftlig via elektronisk høringsportal. Eventuelt på e-post til: postmottak@nes.kommune.no eller pr. brev til:

Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til onsdag 9. november 2022. Merk innspillet med saksnummer 20/10695.

Saksdokumenter
Saksfremlegg og vedtak
01 Plankart Øvre Fjuk 28.04.2022
02 Reguleringsbestemmelser 28.04.2022
03 Planbeskrivelse datert 28.04.2022
04 Illustrasjonsplan
05 Merknader etter varsel om oppstart
06 VA-Rammeplan
07 VA-Notat 21.04.2022
08 Beregning av 200-årsflom og flomsone 03.05.2021
09 Tilleggsnotat flom 11.10.2021
10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 21.04.2022
11 Geoteknisk rapport 22.05.2022
12 Arkeologisk registreringsrapport 27.05.2020
13 Naturmangfoldsrapport 20.12.2019
14 Brev fra forslagstiller datert 29.03.2022, og klage datert 03.03.2021 på Formannskapets vedtak
15 Saksfremlegg - Avklaring kulturminnehensyn - Øverheim
16 Saksprotokoll fra Formannskapet 27.10.2020 - Avklaring kulturminnehensyn - Øverheim


Publisert: 21.09.2022 14:36:36
Sist endret: 21.09.2022 14:36