Innhold

Regjeringen strammer ytterligere inn for å bremse smittespredningen og få ned belastningen på helsesektoren.

Tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember og gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger. Hensikten med tiltakene er å ikke overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. De nasjonale tiltakene gir også lokale følger for oss i kommunen.

Det er fortsatt høyt smittetrykk i kommunen og i landet for øvrig.
-Har det ikke vært alvor tidligere, så er det alvor nå, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim. Nå må vi stå sammen og følge de nasjonale råd og tiltak som er innført for å få kontroll over smittesituasjonen.

Hva betyr de nye tiltakene for våre tjenester:

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Det innføres felles regler uavhengig av virusvariant for isolasjon og smittekarantene; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tydeligere-test-prioritering-og-strengere-karanteneregler/id2892057/

Skoler og barnehager

Det innføres gult nivå i alle landets barnehager og barne- og ungdomsskoler:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Kommunale barnehager - Formannskapet fattet mandag 13.12 følgende vedtak:

 • Åpningstidene i kommunale barnehager og SFO reduseres fra og med 14.12.21 til og med 09.01.22. Åpningstiden vil i denne perioden være fra kl. 08.00 - 16.00.
 • Dersom nasjonale retningslinjene eller tiltak endres i mellomtiden, vil åpningstiden kunne bli endret som følge av dette før 09.01.22
 • Foresatte i samfunnskritiske yrker og barn med særlig behov får tilrettelagt tilbud innenfor rammen av ordinær åpningstid på 10 timer, mellom kl. 07.00 – 17.00.
 • Tilbakeføring til opprinnelige åpningstider for alle barnehager og SFOer gjøres administrativt.

Kommunale barne- og ungdomsskoler

Kriseledelsen har i dag, 14.12 besluttet å endre skoleruta for 2021/22 for kommunale barne- og ungdomsskoler

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Skolene opplever i tillegg et høyt sykdomsfravær i personalet og vansker med å skaffe nok kvalifiserte vikarer til at undervisningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Den 09.12.2021 orienterte kunnskapsministeren om at kommunene kan endre skoleruta slik at siste dag før jul blir tidligere enn opprinnelig bestemt, forutsatt at timene/undervisningen tas igjen i løpet av våren. På bakgrunn av disse forholdene har kriseledelsen besluttet en endring i skoleruta for skoleåret 2021/22: 
 

 • Siste skoledag før jul blir fredag 17.12.2021. 
 • Skoledagene 20. og 21. desember 2021 flyttes til 20. og 21. juni 2022. 

SFO er åpent 20. - 23. desember kl. 08.00-16.00 for de som har SFO plass

Kultur og mangfold

Nes Kulturhus
Kinoen holdes åpen for inntil 50 personer pr. visning, og et ledig sete mellom kohorter/enkeltpersoner.
Det er påbudt med munnbind på kino, både inn i salen og under filmfremvisningen. Det vil bli noen restriksjoner i kiosksalget i forhold til påbud om munnbind i sal.
Øvrig arrangementer er avlyst eller utsatt i perioden. Nærmere informasjon vil bli sendt billettkjøpere.

Nes bibliotek
Biblioteket holder åpent for publikum. Det oppfordres til bruk av selvbetjeningsautomater. Det settes begrensning 50 besøkende i lokalene, og grupperom kan benyttes av max 2 personer om gangen.

Biblioteket vil dele ut selvtester så lenge vi har de tilgjengelig. Det annonseres når vi får flere tester.

Nes svømmehall
Nes svømmehall stenger for publikum fra og med 15. desember til 11. januar 2022, med unntak av:
- skolesvømming
- kurs
- rehabilitering og opptrening

Disse tilbudene varer ut uke 50 og starer opp igjen 3. januar.

Eldresenter og møteplasser
Stengt fra og med 15 desember til ny informasjon kommer på nyåret.  

#klubben
Fritidsklubbene på Auli, Neskollen og Årnes vil holde åpent for ungdom i ungdomsskolealder i ordinær åpningstid denne uka. Det innføres antallsbegrensning i lokalene. Tilbudet for ungdom på #klubbenÅrnes vil også være åpen neste uke til og med onsdag 22.desember. De andre klubbene vil da være stengt.

BUA
BUA følger ordinær åpningstid, utlån og levering gjennomføres innenfor gjeldende regler for smittevern

FRAM
FRAM vil fortsette å holde åpent frem til jul innenfor gjeldende rammer for smittevern

Transport av ungdom i bil forutsetter munnbindbruk.

Utekontakten i Nes
Felting (oppsøkende arbeid for utekontaktene) foregår som normalt, men i all hovedsak utendørs på skolene. Vi unnlater å oppsøke videregående skoler grunnet rødt nivå.

Idrett og organisert fritidsaktivitet

Idrettshaller, gymsaler og øvesalen er stengt for aktivitet i uke 51 og 52.

Nes kommune følger nasjonale retningslinjer for idrett og organisert fritidsaktivitet:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

 

Helse og velferd

Gjeldende besøksregler ved Nes sykehjem fra 14. desember

Vi ber om at besøk begrenses til å gjelde nærmeste pårørende for å redusere antall nærkontakter.

 • Besøk på sykehjemmet foregår fortrinnsvis på pasientens rom. Pasienten kan ta imot inntil fire besøkende samtidig av hensyn til kravet om at en meters avstand opprettholdes
 • Flere enn fire besøkende samtidig krever større rom, og må derfor avklares med avdelingen på forhånd
 • Besøkskontroll med registrering ved ankomst. Skjemaet leveres til personalet ved ankomst til avdelingen
 • Munnbind ønskes benyttet når besøkende går til og fra pasientrom
 • Besøkende får ikke oppholde seg i fellesarealet mer enn den tid det tar å gå til og fra pasientrommet.
 • Pasientene kan reise på besøk utenfor sykehjemmet forutsatt at smittevernhensynet ivaretas
 • Pårørende kan gjerne følge pasient til tannlege eller sykehus
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende

NB! Sykehjemmet har egne regler for besøk til alvorlig syke - og døende.

Vi gjør oppmerksom på at reglene raaskt kan endres som følge av tiltak fra nasjonale myndigheter

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra natt til onsdag 15. desember

De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger. 

Alle regler og tiltak kan du lese på regjeringen.no

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
Idrett og organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Se egen nyhetssak hos regjeringen om toppidrett.

 

Skoler, barnehager og SFO
 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt). 
 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)
 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)
 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Se egen nyhetssak hos regjeringen om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv
 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende untak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)
Serveringssteder
 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)
Smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt)
  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.
Munnbind
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)
 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
Hjemmekontor

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)

Karantene

Se hvilke karanteneregler som gjelder for deg:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/veiviser-hvilke-karanteneregler-gjelder-for-deg


Publisert: 14.12.2021 15:02:29
Sist endret: 23.12.2021 20:33