Innhold

Stortinget fattet budsjettvedtak prop. 79 S (2020-2021) den 23.02.2021 Økonomitiltak i møte med pandemien. Det ble avsatt 500 millioner til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet pr. 16.02.2021, eller kommuner med forhøyet smittevernstiltak som ble iverksatt på nyåret. Nes kommune er tildelt kr. 5 751 358,- som skal utbetales til lokalt næringsliv.

Hvem kan søke støtte:

Støtten tildeles bedrifter med adresse i Nes kommune

 • Støtte gis til næringer med ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging for 2020 og/eller første halvår 2021.
 • Tilskuddet gis som kompensasjon til virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

For bedrifter med fullt driftsår i 2019 vil søkere som synligjør resultatnedgang på 20% eller mer være kvalifisert. For virksomheter etablert i 2019 eller av nyere dato vil det kunne innvilges støtte hvor det synliggjøres tap og/eller ekstra kostnader tom. første halvår 2021.

Øvrige kriterier:

 1. Bedriften må være etablert i Nes kommune.
 2. Bedrifter som er konkurs eller er under avvikling kan ikke søke.
 3. Bedriften er ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020.
 4. Bedriften må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte).

Søknad:

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Søkeveiledning

Søknadsfrist:

30.april 2021.

Dokumentasjon:

Det bes om at tilstrekkelig dokumentasjon legges ved søknaden, som kan omfatte bl.a.:

 • Dokumentasjon på resultatnedgang på 20% eller mere.
 • Dokumentasjon på at faste kostander (uunngåelige kostnader).
 • Dokumentasjon på ekstraordinære kostnader i forbindelse med smittevernstiltak.
 • For søkere som mottar støtte på bakgrunn av forventet resultatnedgang i 2021 må ettersende resultatregnskap for første halvår.
 • Felles for alle søkere:
 • Dokumentasjon/bekreftelse (bilag) på ikke skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020. Alternativt vise til en nedbetalingsavtaler for dette.
 • Dokumentasjon på antall årsverk.

 Vurdering av søknader:

Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige og føringer.

 • Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn dokumenter tap og/eller ekstraordinære kostnader. Tilskuddet størrelse kan videre vurderes mot antall årsverk i virksomheten.
 • Søknader som ikke fyller dokumentasjonskravet, vil avslås.

Utmåling av støtte:

Øvre grense for tildeling settes til kr. 300 000,- for å sikre kompensasjon til flest mulig kvalifiserte søkere.

Offentlighet:

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Kontaktperson:

Saksbehandler Dorte Grenaker/ 479 97 211
Næringssjef Olaf Dønnum/ 917 86 630


Publisert: 14.04.2021 17:09:02
Sist endret: 21.04.2021 12:24