Innhold

Covid-19 har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Det er Viken fylkeskommune som har tildelt midlene som en del av krisepakke – fase 3 for 2020. Av en totalpott på kroner 600 millioner fikk Viken fylkeskommune 61,4 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til fordeling i kommunene.

Hvem kan søke støtte

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Nes kommune og må gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Målgruppa er bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling. Midlene vil bli knyttet opp mot føringer lagt i kommunale og regionale næringsplaner, samt mot tiltak som styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

Vurdering av søknader

Midlene skal forvaltes i tråd med midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige og fylkeskommunale føringer. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Videre prosess

Politisk sak om ekstraordinært kommunalt næringsfond blir behandlet av kommunestyret 22. september 2020. Det må søkes midler gjennom portalen regionalforvaltning.no, og søknadsskjema og retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig umiddelbart etter vedtak av saken.

Kontakt

Olaf Dønnum, næringssjef. Tlf. 917 86 630

e-post: olaf.donnum@nes-ak.kommune.no 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437


Publisert: 08.09.2020 08:48:36
Sist endret: 08.09.2020 08:48