Innhold

Nes kommunestyre behandlet forslag til "Detaljregulering Nes strandhager" i sak 107/17 den 26.09.2017. Følgende vedtak ble fattet: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Nes strandhager – gbnr 137/7 m.fl. Reguleringsplanen vedtas med tilhørende plankart datert 11.08.2017, reguleringsbestemmelser datert 11.08.2017, planbeskrivelse datert 10.08.2017 og konsekvensutredning datert 08.08.2017»

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningsloven kap VI, kan formannskapets vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og
sendes Nes kommune til postmottak@nes-ak.kommune.no eller Pb 114, 2151 Årnes, snarest og senest innen 10.november. Klage merkes med saksnummer 2015/2205

Nedenfor finner du saksdokumenter 

Saksframlegg 2.gangsbehandling detaljregulering for Nes strandhager 

Saksprotokoll i kommunestyret 26.09.2017 

Reguleringsbestemmelser Nes strandhager datert 11.08.2017 

Plankart datert 11.08.2017 

Planbeskrivelse datert 10.08.2017 


Publisert: 18.10.2017 14:26:07
Sist endret: 18.10.2017 14:26