Innhold

Kommunestyret i Nes vedtok ved behandling av sak KST-22/40 i møte 26.04.2022 «Reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon».

Reguleringsplanen er vedtatt med alternativet som bevarer stasjonsbygningen på Rånåsfoss.
Saken ble fremmet til ny politisk sluttbehandling nå, etter avholdt mekling og politisk oppfølgingssak med vedtak i kommunestyret 15.03.2022.

Vedtaket kan påklages til kommunen innen tre uker. Dette i henhold til forvaltningsloven kap. 6, og plan- og bygningsloven § 1-9 og 12-12.
Eventuell klage sendes Nes kommune, Pb 114, 2151 Årnes. Alternativt via e-post: postmottak@nes.kommune.no Klagen bes også merket med saksnummer 20/13746.

Nes kommune gjør oppmerksom på at deler av reguleringsplanen strekker seg inn i Lillestrøm kommune. Reguleringsplanen vill således også fremmes for vedtak i Lillestrøm kommune.

Vi gjør også oppmerksom på at det var oppgitt feil e-postadresse i annonsen i Raumnes 03.05.2022.

Saksdokumenter:
Saksframlegg
Vedtatt reguleringsplan
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av høringsinnspill


Publisert: 03.05.2022 13:48:07
Sist endret: 03.05.2022 13:48