Innhold

Kommunestyret vedtok enstemmig 30.5.2017 at reguleringsplan for ombygging Rotneskrysset (kryss mellom fv.177 Vormsundvegen og fv.173 Hvamsvegen) gbnr. 169/204 m.fl vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningsloven kap VI, kan kommunestyrets vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig ogsendes til postmottak@nes-ak.kommune.no eller Nes kommune, Pb 114, 2151 Årnes, snarest og senest innen 21.juli.

Kommunestyret vedtok i tillegg at Nes kommune skal se på muligheten til å regulere gang-/sykkelveg fra rundkjøring til Rotnesvegen og fortau ned mot Årnes bru på vestsiden. Muligheten for regulering av gang-/sykkelveg fra Rotneskrysset mot Rotnesvegen og Årnes bru vurderes igjennom behandling av kommunens økonomiplan.

Dokumenter til saken ligger vedlagt.

1 Saksprotokoll kommunestyret 30.5.2017
2 Reguleringsbestemmelser datert 18.2.2015
3 Plankart 18.2.2015
4 Planbeskrivelse datert 5.5.2015
5 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring
6 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring
7 Protokoll fra formannskapet for 1.gangsbehandling datert 3.5.2016
8 Tegning av løsning for opparbeidelse av busstopp
9 Innkommende innspill ved høring og offentlig ettersyn
10 Sammendrag av innkommende innspill med Statens vegvesens og rådmannens kommentar datert 4.4.2017


Publisert: 22.06.2017 17:32:09
Sist endret: 22.06.2017 17:32