Innhold

Ved behandling av mindre endring av reguleringsplan Evangtunet vedtak formannskapet enstemmig den 19.9.2017: "I henhold til §12-14 i plan- og bygningsloven vedtas mindre endring av del felt BK1 og GB1 i reguleringsplanen for Evangtunet. Reguleringsplankartet datert 16.6.2017 erstatter tilsvarende område i gjeldene reguleringsplankart for Evangtunet datert 24.6.2010."

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningsloven kap VI, kan formannskapets vedtak påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og
sendes Nes kommune til postmottak@nes-ak.kommune.no eller Pb 114, 2151 Årnes, snarest og senest innen 10.november.

Saksdokumenter: 

Saksframlegg mindre endring reguleringsplan Evangtunet gbnr 170/94 

Protokoll

Plankart datert 16.6.2017 

Illustrasjonsplan datert 06.06.2017 


Publisert: 18.10.2017 14:37:33
Sist endret: 18.10.2017 14:37