Innhold

Stortinget vedtok 19.12.2020 ved behandling av nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 en bevilgning på 250 mill. kroner til de hardest rammede kommunene med høy arbeidsledighet. Nes kommune ble på denne måten tildelt 2.61 mill.

Det er politisk vedtatt 16.02.2021 at midlene skal komme kriserammede bedrifter i Nes som har hatt betydelig fall i omsetning på grunn av koronapandemien til gode.

Hvem kan søke støtte:
Støtten kan tildeles alle bransjer i næringslivet som faller innunder kriteriene. Støtten må gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 

Målgruppen er bedrifter i Nes som har hatt fall i omsetning i forlengelse av koronapandemien.

 Bedrifter med omsetningssvikt på 20% eller mere og som er/har vært pålagt nedstengning pga. smittevernstiltak innført av myndighetene, vil være særlig prioritert.

 Øvrige kriterier:

  1. Bedriften må være etablert i Nes kommune og vise til fullt driftsår for 2019.
  2. Bedrifter som er konkurs eller er under avvikling kan ikke søke.
  3. Bedriften er ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020.
  4. Bedriften må ha minimum 1 årsverk (inkl. permitterte) for driftsår 2019 og 2020.

Søknad:

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Se også søkerveiledning

Søknadsfrist:

05.mars 2021.

 Dokumentasjonskrav:

  • Dokumentasjon på omsetningsnedgang fra 2019 til 2020
  • Dokumentasjon på at omsetnings nedgangen er en konsekvens av pandemien og/eller lokale smittevernstiltak.
  • Dokumentasjon på antall årsverk for driftsår 2019 og 2020.
  • Dokumentasjon på faste kostander (uunngåelige kostnader) for 2020
  • Dokumentasjon på at søker ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms ved utgangen av 2020. Alternativt vise til en nedbetalingsavtale for dette.

Vurdering av søknader:
Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd, samt statlige føringer.

Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn av dokumentasjon og etter gjeldene prioriteringer av målgruppen.

Utmåling av støtte:

Minstebeløp for støtte til kvalifiserte søkere er satt til kr. 20 000,- og kr. 300 000,- som et begrenset beløp for de største bedriftene.

Videre vil støttens størrelse vektlegges i forhold til antall årsverk hos de kvalifiserte søkerne.

Offentlighet:
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

 Kontaktperson:

Næringssjef Olaf Dønnum/ 917 86 630


Publisert: 19.02.2021 16:50:38
Sist endret: 19.02.2021 16:52