Innhold

Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

STARTLÅN

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det stilles krav til at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere kjøp av egen bolig. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for låneordningen. Det forutsettes at lånsøker har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

TILSKUDD

Tilskudd til etablering og tilpasning skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner/husstander til oppføring, kjøp og refinansiering. Mens tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut i fra husstandens økonomiske situasjon.

Tilskudd gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Søknader behandles fortløpende. Det forutsettes at husstanden har avklart finansiering før kjøp/tilpasning iverksettes.

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside eller kontakt boligkontoret på telefon 63 91 12 21.


Publisert: 19.04.2017 12:13:03
Sist endret: 19.04.2017 12:13