Innhold

Nes kommune skal forsterke og asfaltere følgende veger på Aulifeltet i løpet av uke 26-28:

  • Granittvegen - Forberedelse for asfaltering startet i uke 25
  • Jegervegen
  • Jerpevegen
  • Rugdevegen – NB! Starter med kum-utbedring uke 25
  • Rypevegen
  • Svalevegen

Det sendes ut SMS-varsel ca 3 dager før asfaltering. Parkering i gaten skal unngås under asfaltarbeidet.

Den kommunale vegen vil bli hevet mellom 7 og 10 cm. Dette innebærer at det blir en kant fra vegen og ned til avkjøringen din. Dersom avkjørselen må fylles opp, vil Nes kommunes entreprenør PEAB, legge utspleis inntil ca. 0,5 meter inn i avkjørsel. Ut over dette må eieren/brukeren selv ordne den nødvendige tilkopling til vegbanen.

Generell informasjon om vedlikehold av avkjørsel

Avkjørsler skal utformes slik at overvann, søle og grus og lignende ikke blir ledet inn på den overordnede veien. I avkjørsel mellom vegbane og formålsgrense (eiendomsgrense) tillates kun asfalt eller grus. Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet. (jfr veglovens § 41 og 43 Forskrift FOR 1964-07-16 nr. 3905). Dette varselet sendes nå ut i god tid slik at eventuelle avkjørsels-eiere får anledning til å fjerne kantstein lagt i denne sonen.

Reparasjon av stikkrennen og følgearbeider:

Tips for å få arbeidet til å gå effektivt: Alle stikkrenner under avkjørslene bør helst være i god stand, eventuelt byttes ut i forkant. Eventuell utskifting må eier sørge for selv da stikkrennen er obligatorisk for avkjøringstillatelsen din.  Er du usikker på hvem som kan være behjelpelig til å vurdere dette, kan du kontakte kommunen eller kommunens entreprenører for bistand.

Frisikt

Innenfor frisiktsoner tillates ikke vegetasjon, murer, gjerder eller lignende høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.


Eksempel på frisiktsone boligavkjørsler

Jfr. veglovens § 41 og 43 Forskrift FOR 1964-07-16 nr. 3905: Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. I avkjørsel mellom veibane og formålsgrense (eiendomsgrense) tillates kun asfalt eller grus. Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet.

Dersom det ved avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenner oppstår mangler som ikke rettes innen en frist som vegmyndigheten fastsetter, kan vegmyndigheten la avkjørselen avbryte eller sperre eller la manglene utbedres for vedkommedes regning. Det samme gjelder om innretninger eller vekster som nevnt under punkt 4 ikke blir fjernet etter pålegg fra vegmyndigheten.


Publisert: 15.06.2021 14:13:06
Sist endret: 28.06.2021 10:52