Innhold

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Detaljreguleringsplan for Nes strandhager» legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Nes kommune, postmottak@nes-ak.kommune.no eller til pb 114, 2151 Årnes. Oversendelsen merkes med saksnummer 2015/2205.

Eventuelle uttalelser til planforslaget innsendes innen 12.5.2017. På grunn av ønsket fremdrift mot sluttbehandling av saken i siste kommunestyret før sommeren gis det ikke utsettelse på høringsfrist.

Vedleggsliste 

Følgebrev

Saksframlegg 

Plankart

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Konsekvensutredning

Rapport - områdestabilitet 

Solstudie

Planprogram 


Publisert: 31.03.2017 12:32:23
Sist endret: 31.03.2017 12:32