Innhold

Formannskapet i Nes hadde til behandling i møte 10.12.2019 sak om «forutsigbarhetsvedtak – bruk av utbyggingsavtaler». Følgende enstemmige vedtak ble fattet (11 stemmer):

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 kapittel 17 vedtar formannskapet følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Nes kommune lagt ut på høring:

Geografisk avgrensning
Nes kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder hele Nes kommune, når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede.

Avtalens innhold
Utbyggingsavtaler kan brukes innenfor forhold som vedrører det kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. For Nes kommune vil det være aktuelt med utbyggingsavtale for:
• Teknisk infrastruktur
• Blå/grønn infrastruktur
• Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak
• Organisatoriske tiltak
• Utbyggingstakt
• Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming

Hovedprinsipp for kostnadsfordeling
Utbyggingsområder skal som hovedregel selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av intern og ekstern teknisk og blå/grønn infrastruktur. Ved alle typer utbygging i hele Nes kommune, skal kommunalteknisk infrastruktur med nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til eksisterende infrastruktur bekostes av utbygger.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art, omfang og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. Utbygger kan ikke bekoste sosial infrastruktur (skole, sykehjem, barnehage eller tilsvarende tjenester).

 

Tilhørende saksframlegg tilhørende politisk behandling for forutsigbarhetsvedtaket finner du ved å følge linken her.

Eventuelle uttalelser for forslaget  bes avgitt snarest og senest 12. februar 2020. Oversendelsen merkes også med saksnummer 19/2847.


Eventuelle uttalelser sendes:
Via mail til postmottak@nes-ak.kommune.no
Alternativt per post: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.

 


Publisert: 20.01.2020 12:11:02
Sist endret: 20.01.2020 12:11