Innhold

Formannskapet vedtok å legge forslag til Kommuneplan for Nes 2022-2034 – ut på høring i møte den 19.04.22 (sak 22/46). Høringsforslagets dokumenter ligger i lenker nedenfor.  Papirversjon av dokumentene er lagt ut i rådhusets servicetorg og i Nes bibliotek for gjennomsyn.

Har du merknader til planforslaget?

Høringsperioden varer fra 25.05.2022 til 22.08.2022, det er i denne perioden du har mulighet til å gi innspill til planen. Vi trenger innbyggere som involverer seg i arbeidet med kommuneplanen. Dette er viktig for lokaldemokratiet og for å sikre en god plan. Send oss dine innspill innen 22. august 2022.

Innspill kan sendes:

Via vår elektroniske høringsportal på vår nettside. Eventuelt pr. brev til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes, eller på e-post til: postmottak@nes.kommune.no.  Merk oversendelsen saksnr. 20/13929

Høringsmøte og åpne kontordager

Vi inviterer alle interessenter til åpent høringsmøte i Nes rådhus, mandag 20. Juni kl. 18.00 i kommunestyresalen. 

Vi arrangerer i tillegg åpne kontordager i Nes rådhus på følgende tidspunkt:

Tirsdag 21. juni kl.  12.00  - 16.00

Onsdag 22. juni kl.  08.00  - 12.00

Torsdag 23. juni kl. 15.30  - 18.00

Ta kontakt med rådgiver camilla.smedsrud@nes.kommune.no ved behov for reservasjon av tidspunkt, meld gjerne inn om det er særskilte tema som ønskes tatt opp. Dette grunnet planlegging av møtedeltagelse/ kompetanse.

Om høringsforslaget

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold.

Planforslaget består av følgende plandokumenter (se lenker):

Samfunnsdel, datert 24.05.2022

Plankart, datert 28.04.2022

Planbestemmelser, datert 16.05.2022

Planbeskrivelse, datert 24.05.2022

Konsekvensutredning, datert 16.05.2022

Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 16.05.2022

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er revidert. Det er gjort endringer i både form/oppbygning og innhold. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for hvordan vi skal utvikle oss frem mot år 2034. I kommuneplanens arealdel er det foreslått et begrenset antall vesentlige endringer. Les høringsbrevet i sin helhet ved å trykke på lenken.

Om tidligere innspill til planarbeidet

For innsendte arealinnspill og øvrige høringsinnspill til planprogrammet viser vi til følgende politiske saker, samt oversikter:

Siling av arealinnspill del 1 (Formannskapssak 21/154)

Siling av arealinnspill del 2 (Formannskapssak 21/155)

Alle høringsuttalelser til planprogrammet, samt arealinnspill

Sammendrag av høringsuttalelser til planprogrammet og kommunedirektørens merknader

Oversikt over behandling av alle arealinnspill (Vedlegg i Formannskapssak 22/26)

Politisk sak om vedtak av planprogrammet (Kommunestyresak 21/126)

Vedtatt planprogram, datert 11.03.2022

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til kommunen v/ rådgiver Camilla Smedsrud:

epost camilla.smedsrud@nes.kommune.no, tlf. 947 83 712.


Publisert: 25.05.2022 12:41:50
Sist endret: 26.05.2022 22:04