Innhold

Den eksisterende lokale forskriften som i dag regulerer motorferdsel på vassdrag ble fastsatt av Kommunestyret i Nes den 12. september 2000.

I løpet av sommeren 2021 har det vært et politisk ønske om å revidere den eksisterende forskriften. Det har vært innspill om å åpne for bruk av vannscooter i Nes kommune. Dette er hensyntatt i forslaget til ny forskrift.

Forslaget til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i Nes kommune i møte den 01.02.2022 (sak 22/12). Formannskapet fattet følgende vedtak: «Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune, jf. vedlegg 1, legges ut på høring i 6 uker».

 

Saksdokumenter

Høringsforslaget – «Forslag til forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune» , vedlegg 1.

Som bakgrunnsinformasjon vedlegges også gjeldende lokal forskrift om motorferdsel på vassdrag i Nes, vedlegg 2.

Saksfremlegget med politisk vedtak om høring, vedlegg 3.

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til andre relevante mottakere.

Alle som ønsker det, er velkomne til å sende inn høringsuttalelse.

Høringsdokumentene er også tilgjengelige på kommunens nettsider: https://www.nes.kommune.no/horinger 

Dokumentene er i tillegg tilgjengelige for gjennomlesning på Servicetorget i Nes Rådhus og i Nes bibliotek.

Høringsuttalelser – hva ønsker vi innspill på?

  • Er det bestemmelser som mangler?
  • Er det bestemmelser som bør omformuleres eller strykes?
  • Bør det være egne bestemmelser for vannscootere?
  • Vil forskriften i tilstrekkelig grad “verne om naturmiljøet og fremme trivselen”, jf. Motorferdselloven?

Sånn sender du inn høringssvar

Høringssvar ønskes fortrinnsvis elektronisk via høringsportalen, eventuelt kan det sendes elektronisk til: postmottak@nes.kommune.no,  eller med brevpost til:

Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes

Vi ber om at høringssvar merkes med sak 22/588 i emnefelt/overskrift.

Høringsfrist

Frist for å levere høringsuttalelse er 25.03.2022Av hensyn til fremdriften ber vi om at fristen overholdes.

Kontaktperson:

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Nes kommune v/ klima- og miljørådgiver Henrik Langbråten: epost henrik.langbraten@nes.kommune.no

Oppsummering av innholdet i høringsforslaget

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i motorferdselloven.  Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy, herunder vannscooter, tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Nes kommune har flere muligheter til å gi reguleringer/begrensninger om bruk av kommunenes elver og innsjøer gjennom en lokal forskrift, herunder blant annet hastigheter.

Nes kommune har to store elver (Vorma og Glomma) samt en innsjø over 2 km2 (Bjørknessjøen). Utover dette er det flere mindre vassdrag og innsjøer.

Det er ulik bruk av vassdragene når det kommer til rekreasjonsbruk og besetting nær disse. Det er i tillegg varierende miljø- og naturverdier knyttet til de ulike vassdragene i kommunen. For at en ny forskrift skal regulere motorferdselen på vassdragene i tråd med formålet, må derfor forskriften ha bestemmelser som I tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til disse verdiene.

I tråd med tidligere politisk vedtak, anses det mest aktuelt å tillate kjøring med vannscooter kun på Vorma og Glomma.  Når motorferdsel skal tillates på Vorma og Glomma, som også inkluderer bruk av vannscooter, er det vurdert som nødvendig å etablere tydelige bestemmelser for hvilke deler av disse vassdragene hvor slik ferdsel kan tillates.

Behovet for å ha tydelige bestemmelser om hvor ferdsel er tillatt må vurderes opp mot lesbarheten og oppfølgingsmulighetene til den lokale forskriften. Det er derfor vurdert av forskriften helst ikke bør ha alt for mange bestemmelser og ulike krav utfra hvor på vassdraget ferdselen foregår.

Økt bruk av vannscooter og hurtige motorbåter kan medføre økt støy til omgivelsene ved Glomma/Vorma. Det er derfor foreslått i forskriften at det settes begrensninger på hvilke tider i døgnet motorferdsel over 5 knop skal være tillatt.

Ved Vorma og Glomma er det mange stede det er knyttet verdier til når det kommer til friluftsliv, rekreasjonsområder, naturmiljø og bademulighet. Det er derfor foreslått at det bør være strenge regler knyttet til hastigheten til fartøyene i en gitt avstand fra land.

Etter en helhetsvurdering er det foreslått at det gjøres gjeldene en 50 meterssone fra land der maks hastighet er 5 knop for Vorma sør for Svanfoss og Glomma. I dagens forskrift er 8 knop høyeste tillatte hastighet i denne sonen.

For Vorma nord for Svanfossen er det foreslått å opprettholde dagens 100 meterssone fra land med en 5 knop fartsgrense. Dette er i hovedsak for å ivareta dyrelivsfredningen som er i Vorma nord for Svanfoss.

For bruk av motorbåt på mindre innsjøer vurderes det som hensiktsmessig å videreføre mange av de eksiterende bestemmelsene i eksisterende forskrift, men samtidig ivareta at maks motoreffekt på disse innsjøene kan være 800 W.

Videre arbeid 

På bakgrunn av innkomne høringsinnspill vil forslaget til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes kommune vurderes justert. 

Etter gjeldende fremdriftsplan skal forslaget til ny forskrift sluttbehandles av kommunestyret i løpet av våren 2022.


Publisert: 10.02.2022 14:29:35
Sist endret: 10.02.2022 14:29