Innhold

Det foreløpige regnskapet for 2021 viser et netto driftsresultat på 126,6 mill. kroner. Dette er bedre enn budsjettert og tilsvarer 6,9 % av driftsinntektene.  

Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen sier at den gode resultatutviklingen er en konsekvens av flere eksterne forhold og et godt og tillitsvekkende samarbeid på alle nivåer i kommunen, både med folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte.  Hovedinntrykket er at driften gjennomgående preges av stram, nøktern og lojal budsjettoppfølging. Kommunalområdene har totalt sett i 2021 levert et resultat i pluss.      

Enda et utfordrende år    
Det har også i 2021 vært et utfordrende år med koronapandemi, stramme økonomiske rammer og fortsatt arbeid med omstilling.  Årsresultatet er solid og gir oss mulighet til å avsette midler på fond. Samtidig er det viktig å se på årsakene til mindreforbruket i 2021;   

  • Skatteinntektene er 50 mill. kr høyere enn budsjettert, og viser en vekst på hele 20 % fra 2020.  Dette er ikke unikt for Nes kommune.
  • Netto premieavvik utgjør 35 mill. kr i 2021. Disse midlene avsettes til pensjonsreguleringsfond for å dekke fremtidige pensjonskostnader.   
  • Høye energikostnader har gitt kommunen høyere kraftinntekter enn normalt. Kraftinntektene utgjorde 6,4 mill. kr i 2021.   
  • Kun 4 mill. kr av totalt 18 mill. kr i investeringstilskudd til bygging av BSA-hallen A/S er utbetalt i 2021.  
  • Selvkostområdene har et positivt resultat på 10 mill. kr. 
  • Netto finansutgifter ble 7 mill. kr. lavere enn budsjettert 
  • Usikre inntektsprognoser fra staten 

Det har vært en generell god drift, med god budsjettstyring i kommunalområdene, selv i en ekstraordinær situasjon. 

Nes kommune har gjennom pandemien løpende fokusert på kostnadseffektive løsninger og godt samspill med frivilligheten. Sammen med fleksible og dyktige ansatte har dette bidratt til gode og smidige løsninger.  

Det gode resultatet gir oss økonomiske reserver for å møte fremtidige utfordringer, men kommunedirektøren bemerker at det er viktig å understreke at dette også i år skyldes en ekstraordinær situasjon. Det er fortsatt viktig å fokusere på god økonomistyring og kostnadseffektiv drift fremover.    

Årsregnskap 2021 Nes kommune.pdf


Publisert: 22.02.2022 13:09:13
Sist endret: 22.02.2022 13:09