Innhold

Formannskapet behandlet i møte 14.4.2020 (PS 36 /20) Forslag til Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken og fattet følgende vedtak:

 

 1. Følgende bevillinger fornyes automatisk hvert fjerde år, innen 30.09 året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6:
   • Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1
   • Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2

 

 1. Automatisk fornyelse av bevilling forutsetter at bevillingen utøves på en forsvarlig måte og i henhold til bevillingsvedtaket, alkoholloven og vilkårene angitt i lokal forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder. Dersom vilkårene brytes kan bevillingen tilbakekalles i henhold til gjeldende regelverk.  Automatisk fornyelse forutsetter også at bevillingshaver ikke er tildelt prikker i løpet av perioden. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven § 1-7 b skal for øvrig til enhver tid være oppfylt.

 

 1. Følgende bevillinger skal fornyes ved søknad hvert fjerde år, innen 30.09 året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6:
   • Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3

 

Forslag til Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken legges ut på høring med 30 dagers høringsfrist, jf. forvaltningsloven § 37.

 

Les mer om saken på høringsportalen -  send ditt høringssvar innen 15. mai


Publisert: 15.04.2020 15:06:57
Sist endret: 15.04.2020 15:08