Innhold

Kommunedelplan for Årnes skal tilrettelegge for en bærekraftig befolkningsvekst Årnes. Planforslaget er en strategisk ramme for utvikling av Årnes som et bærekraftig tettsted  tilrettelagt for økt vekst.

I tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal kommunedelplanen sikre rammer for utvikling av Årnes innenfor en langsiktig grønn grense. Den grønne grensen avgrenser Årnes tettsted mot tilliggende landbruksområder. Planen skal gi stabile rammer for planlegging innenfor grensen og åpne for nødvendig utbygging som kan fremme transformasjon og fortetting.

Kommunedelplanen består av plankart, bestemmelser og retningslinjer, samt en planbeskrivelse med konsekvensbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende.

Selve saksframlegget beskriver hovedgrepene i planforslaget. Problemstillingene er nærmere beskrevet i kommunedelplanen og tilhørende fagutredninger som ligger til grunn for dette. Under finner du saken med tilhørende vedlegg.

 

 Sak

Forslag til kommunedelplan for Årnes 2018-2040, utleggelse til offentlig ettersyn

 Vedlegg

 

1

Plankart datert 15.12.17

2

Planbestemmelser og retningslinjer datert 15.1.18

3

Planbeskrivelse datert 16.1.18

4

ROS- analyse

5

Temakart fareområder

6

Temakart drenslinjer

7

Temakart naturmiljø

8

Temakart kulturmiljø

9

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

10

Fagnotat trafikk

11

Fagnotat folkehelse

12

Fagnotat nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges   interesser

13

Fagnotat støy

14

Supplerende kartlegginger naturmiljø

15

Barnetråkkrapport

16

Mulighetsstudie omsorgsboliger

17

Utredning av overvannssituasjonen Årnes

18

Arealbehovsanalyse gravplass Årnes kirke

19

Supplerende notat til arealbehovsanalyse Årnes kirke


Publisert: 19.01.2018 11:14:32
Sist endret: 19.01.2018 11:14