Innhold

Nye indikatorer i 2018:
• Alkoholomsetning, basert på tall fra dagligvarehandel og Vinmonopol
• Cannabisbruk, Ungdata
• Trangboddhet
• Hjerte- og karsykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall 

Andre nyheter:
• Tall på antall skjenkesteder og skjenketidsslutt, se figurer på midtsidene i årets folkehelseprofil

I all hovedsak har folkehelseprofilen til Nes i liten grad endret seg fra tidligere år. Vi har fortsatt en del utfordringer knyttet til befolkningens helse, og det tar tid å endre folkehelsen. Vi kan likevel se en utvikling i positiv retning på noen av indikatorene. Dette gjelder for indikator 16 og 17, som omhandler andelen 5. klassinger som ligger på laveste mestringsnivå i lesing og regning. Vi ligger fortsatt dårligere an en Akershus- og landsnivået, men nivået har bedret seg i Nes de siste årene. Det samme gjelder for indikator 18 ‘Frafall i videregående skole’. Det er færre barn i Nes som bor i lavinnteksthusholdninger, sammenlignet med landsgjennomsnittet (indikator 5). Det er også en lavere andel barn i Nes som bor trangt, sammenlignet med Norge som helhet.

Indikator 9* ‘God drikkevannsforsyning’ viser til en stor endring fra i fjor, en reduksjon fra 61 % til 37 %. Vi har gjort en grundig gjennomgang for å finne årsaken til dette, og kan derfor aller først betrygge alle innbyggerne med å si at drikkevannskvaliteten og forsyningen i Nes er meget god. Årsaken til årets lave score ligger i en feil i rapporteringen fra 2016. Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk rapporterer årlig inn data til Mattilsynet, og i forbindelse med denne rapporteringen har det skjedd en registreringsfeil. Det førte til at Årnes vannverk ble kategorisert med manglende data, og at hele deres rapportering ikke har blitt inkludert i det samlede datagrunnlaget. Siden Årnes vannverk betjener flere innbyggere enn Nes kommunale vannverk, har det blitt vektet på en slik måte at det slo uheldig ut på årets folkehelseprofil. Etter å ha kontaktet Mattilsynet og Folkehelseinstituttet viser det seg at Nes kommune ikke er alene om å komme uheldig ut på denne måten. Flere kommuner har av samme årsak fått helt ned i 0 % på Indikator 9 på årets Folkehelseprofil. Virkeligheten tilsier at scoren på denne indikator skulle ha vært bedre i år enn i fjor. I fjorårets folkehelseprofil fikk ‘God drikkevannsforsyning’ en score på 61 % basert på rapporterte tall fra 2015, og årsaken var at det hadde vært flere ikke-planlagte brudd på vannledninger enn vanlig.

Både Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk kan vise til at alle pålagte analyser av vannet er utført, og at vannet er dokumentert rent og godt. Alle kan trygt drikke vannet. Vi vil sammen utarbeide gode rutiner for framtidige rapporteringer, slik at vi unngår denne type registreringsfeil i fremtiden. 

Hovedtemaet i årets folkehelseprofil er ‘Alkohol, narkotika og folkehelse’. Nes kommune ligger nokså likt an som Akershus- og landsgjennomsnittet når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som har vært beruset (indikator 21), andelen ungdomsskoleelever som har brukt cannabis (indikator 24) og alkoholomsetning (indikator 22).

«Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Kommunen har flere virkemidler, spesielt når det gjelder alkohol. Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Grupper med lavere utdanning og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre» (Folkehelseprofil 2018, s. 2). De viktigste virkemidler kommunen har til rådighet for å redusere alkoholforbruk og minske skadeomfanget av alkohol er å:
- Begrense antall salgs- og skjenkesteder
- Innskrenke salgs- og skjenketider
Til eksempel har en times innskrenking av skjenketiden vist seg å redusere volden nattestid i helgene med 16 %.

 

 * Forklaring/beskrivelse av indikator 9: 2016, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 pers.

 


Publisert: 23.03.2018 12:07:44
Sist endret: 12.10.2020 13:58