Innhold

Kommunestyret i Nes har istedenfor ny allmenn taksering gjeldende fra 2019, vedtatt 10 % økning (kontorjustering) av eiendomsskattetakstene i 2019 og 2020. Økningen skjer i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-4.

Offentlig utlegg av eiendomskattelister for 2020

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1. mars. Papirversjon av skattelistene er lagt ut for gjennomsyn på servicetorget på rådhuset.

Gjeldene fra 01.01.2020 er en lovfestet reduksjonsfaktor på 30 % for bolig- og fritidsboliger. Skattesatsen for disse eiendommene har kommunestyret vedtatt til 4 promille, de øvrige eiendommene har en skattesats på 3 promille i 2020.

Eiendomsskatten innbetales over 4 terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Klage vedrørende eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med årlig utskrivning av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til kommunen innen 6 uker, det vil si innen 12. april 2020.

Eiendomsskatteliste.pdf

Eiendomsskattelista for fritak.pdf

 


Publisert: 28.02.2020 18:02:57
Sist endret: 28.02.2020 18:02