Innhold

 

Tid: 11. desember 2018 kl 15.30 - 17.30

Sted: Nes rådhus, kommunestyresalen

Nes kommune inviterer til dialogkonferanse vedrørende hvordan kommunen kan få til rådighet boliger til rusavhengige, samt et tilstrekkelig antall av øvrige omsorgsboliger. I dialogkonferansen ønsker kommunen å gå detaljert inn i hvilke konkrete utfordringer en har på disse områdene.

Både politisk og administrativ ledelse i Nes kommune, er særlig opptatt av å få realisert boliger til brukere med rusrelaterte utfordringer. Administrasjonen kan komme til å konkludere rundt et permanent konsept til denne målgruppen, i form av moderne og pene boligmoduler, som kan få en midlertidig plassering før de får sin endelige lokalisering.

 Det andre hovedmålet med konferansen er å få et bilde av hva tomteeiere og entreprenører kan bidra med i denne forbindelse, herunder også løsninger der kommunal tomt eventuelt benyttes til byggeprosjekter som ikke står på kommunens investeringsbudsjett. Det kan også være aktuelt å drøfte ulike finansierings- og låneløsninger.

Kommunen vil i møte prioritere følgende aspekter:

Det totale behovet for omsorgsboliger, herunder boliger til rusavhengige

Eierskap og disponering, innen rammen av at det ikke er aktuelt med tradisjonell OPS løsning:

  • Inngåelse av tildelingsavtale med private aktør, der avtalens kjernepunkt er at kommunen har rett til å henvise til ledige leiligheter i bygget, og at dette er avgrenset til en viss andel av leilighetene
  • At kommunen står som leietager, og så fremleier
  • Kombinasjoner av at eier (byggherre/privat aktør) kan selge noen enheter og leie ut de resterende enhetene
  • Borettslag knyttet til foreldregrupper som vil etablere et tilbud for sine barn
  • Kombinasjoner i forhold til punktene ovenfor

Hvordan omsorgsboliger må bygges og plasseres slik at de til en hver tid kan brukes mest mulig fleksibelt overfor ulike målgrupper.

Innen rammen av fleksible løsninger, vil vi gå inn på kvalitative og kvantitative sider ved omsorgsboliger i forhold til ulike sider ved innbyggerens problematikk. Her vil vi fokusere på

  • Atferd/utfordring med å fungere godt nok opp mot naboer og bygningens fysiske beskaffenhet
  • Hvem som trenger bofellesskap med fellesrom, alternativ til leiligheter uten fellesløsninger
  • Brukere som er i behov av store fysiske hjelpemidler i sin bolig
  • Behovet for base for personell

Møtet vil følge rammen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og vil være en del av et beslutningsgrunnlag for eventuelt å gå videre i et større omfang, knyttet til helheten i hva som er presentert ovenfor.

Kontaktperson; kommunalsjef Jan- Henrik Karlsen
e-post:  jan-henrik.karlsen@nes-ak.kommune.no
Mobil: 982 07 520

 


Publisert: 23.11.2018 09:20:58
Sist endret: 23.11.2018 09:20