Innhold

Gjeldende besøksregler fra 12. februar

 • Besøk på sykehjemmet foregår fortrinnsvis på pasientens rom. Pasienten kan ta imot inntil fire besøkende
 • samtidig av hensyn til kravet om at én meters avstand opprettholdes.
 • Flere enn fire besøkende samtidig krever større rom, og må derfor avklares på forhånd med avdelingen.
 • Pasienten kan ha maks fem gjester samtidig.
 • Besøkskontroll med utfylling av skjema ved ankomst er som før.
 • Husk håndvask.
 • Munnbind ønskes benyttet når besøkende går til og fra pasientrom, av hensyn til enkelte pasienter - og personale som foreløpig ikke er vaksinerte.
 • Besøkende går selv til avdelingen uten følge. Skjemaet leveres personalet.
 • Besøkende får ikke oppholde deg i fellesarealet mer enn den tid det tar å gå til og fra pasientrommet.
 • Pasientene tillates å reise på besøk utenfor sykehjemmet forutsatt at smittevernhensyn ivaretas.
 • Pårørende kan gjerne følge pasient til tannlege eller sykehus.
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Har pårørende med mat må alle utføre håndhygiene før maten inntas.

.

Fysisk kontakt.

 • Rådet om at besøkende skal holde minst én meters avstand til den de besøker, ansatte og andre pasienter opprettholdes.
 • Det gjøres unntak hvis både du som besøkende og pasienten er vaksinert – da kan dere ha fysisk nær kontakt.
 • Vaksinerte pasienter kan ha nær kontakt (fysisk kontakt) med et begrenset antall uvaksinerte besøkende f.eks. ektefelle og barn. Her må pårørende avgjøre hvem dette er, sammen med pasient. 

Vi minner om, at du ikke kan komme på besøk hvis du:

 • Har i løpet av de siste 3 dager hatt luftveissymptomer som hoste, feber, tung pust eller sår hals.
 • Er satt i karantene grunnet mistanke / fare for smitte.
 • Er bekreftet smittet med korona eller er nærkontakt til koronasmittet / bor i samme hus med en smittet.

Skjerming av uvaksinerte pasienter

De uvaksinerte kan være:

 • Nye pasienter som venter på vaksinasjon. Disse pasientene vil kunne vaksineres relativt kort tid etter ankomst til sykehjemmet. Skjerming i påvente av vaksinering og optimal beskyttelse, vil være relativt kortvarig, og følgelig mindre belastende for pasienten enn skjerming i en lengre periode.
 • Pasienter som ikke kan vaksineres pga. kontraindikasjoner
 • Pasienter som av ulike grunner ikke ønsker vaksinasjon, må selv (ev. i samråd med pårørende) få avgjøre i hvilken grad de ønsker å skjermes mot korona.
 • Pasientens valg dokumenteres i pasientens journal.

Uvaksinerte pasienter bør:

 • Til en viss grad skjermes mer mot smitte enn de som er vaksinerte, fordi de har betydelig høyere risiko for koronasmitte.
 • Med skjerming menes i hovedsak at det må legges til rette for at uvaksinerte kan holde minst én meters avstand til andre pasienter, besøkende og ansatte. I situasjoner hvor den ansatte må være nærmere pasienten enn én meter, skal munnbind benyttes.
 • Det er viktig å vurdere hvilket behov den enkelte uvaksinert pasient har for skjerming, og hva de selv (ev. i samråd med pårørende) ønsker. Vaksinasjon er frivillig.

 


Publisert: 11.02.2021 16:22:10
Sist endret: 11.02.2021 16:26