Nestangen

Nes kommune har våren 2018 påbegynt arbeider ved Nes kirkeruiner. I uke 15 startet grøntavdelingen arbeid med restaurering en slåttemark som ligger inne i forslaget til skjøtselsplan for Nestangen. Den kartlagte slåttemarka ligger på nedsiden av parkeringen ved kirkeruinene. Sonen inneholder en urterik og sørvendt lågurtslåtteeng med typiske engarter som Gulmaure, Blåklokke og Engknoppurt. Enga er sørvendt og har et stort potensiale for pollinerende insekter. Målsettingen med skjøtsel av området er å etablere en urterik slåttemark med stort mangfold av urter, insekter og beitemarkssopp. I området skal alle trær og all krattvegetasjon fjernes. Området skal slås etter blomstring i august. I nedkant av slåtteenga skal deler av tresjiktet tas ut for å sikre bedre lysforhold for enga. Gjenåpning av slåtteenga vil også gi bedre utsikt fra kirkeruinene til Vorma og landskapet rundt, og er i tråd med tanker om å åpne opp i vegetasjon rundt ruinene.

Nes kommune vil også gjennomføre andre arbeider ved ruinen i 2018. Ny bom på Ullershovvegen er montert, og vil bli satt i drift i 2018. Nes kommune har de siste årene hatt flere tilfeller av hærverk på ruinen og uteområdene rundt ruinen. Bommen vil være et tiltak for å forsøke å hindre uønsket ferdsel ut til ruinen om natten.

Et annet tiltak som er tenkt gjennomført i 2018 er å sette opp nytt gjerde rundt ruinen. Dagens gjerde er råteskadet og ikke hensiktsmessig å reparere.

Nes kommune ber om forståelse for at arbeidene medfører at området til tider kan virke noe uryddig.


Publisert: 16.05.2018 15:01:13
Sist endret: 16.05.2018 15:01