Innhold

 

De politiske vedtakene sier:

 • "Kommunens administrative struktur gjennomgås med spesiell fokus på kultur. I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, vurderes det hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet. Når Nes svømmehall er ferdig, vurderes den overført til kultur»
 • « Det foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for bedre utnyttelse. Gjennomgangen foretas som en del av den planlagte gjennomgangen av administrative organisering."

 

Den administrative organiseringen skal være med på å bygge en organisasjon som er dynamisk, proaktiv, og som hele tiden jobber for å gi best mulige tjenester ut fra de økonomiske rammer som er gitt.

   

Mål:

 • Vurdere etablering av større og mer robuste virksomheter
 • Vurdere å endre fra en forholdsvis flat struktur til en mer hierarkisk oppbygget struktur. Gjennomføre dette ved å sammenslå oppgaver og virksomheter og vurdere etablering av flere ledernivå der det er hensiktsmessig. Dette skal sikre en mer effektiv administrasjon og ledelse, herunder etablere et mer operativt lederforum
 • Som en norm skal ledere ikke ha direkte personalansvar for mer enn 30 fast ansatte

 

Retningslinjer:

 

 • Ansatte må være forberedt på at det kan bli endringer i oppgaver og ansvarsfordeling
 • Plasseringer i stillinger vil skje gjennom direkteplassering samt intern/ekstern rekruttering
 • Ingen skal sies opp som følge av organisasjonsendringene
 • Ansatte og deres organisasjoner holdes løpende orientert. Ledere og tillitsvalgte har et særdeles ansvar for at ansatte er informert
 • Det er behov for en bred involvering av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Disse ivaretas gjennom behandling i allerede etablerte samarbeidsorganer sentralt
 • Lokalt i virksomheten brukes HMS-utvalget (ledere, tillitsvalgte, verneombud) til innspill 

 

Fremdrift:

 •  9. mars til 7. april - Virksomhetene inngir innspill og vurderinger
 • April- juni -  Vurdering, bearbeiding, drøftinger og saksforberedelse
 • Juni -  sak legges frem for  politisk behandling

 

Kontaktperson for prosessen: Personal og organisasjonssjef Martin C. Oterholt

 


Publisert: 13.04.2017 14:50:55
Sist endret: 13.04.2017 14:50