Varsel om oppstart av planarbeid- Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Fjellfoten 3, planID 915

Sist oppdatert: 04.07.2024 13:06 | Publisert: 04.07.2024 13:01:06

Nes Formannskap vedtok i møte 30.04.2024 at arbeidet med reguleringsendring for del av reguleringsplan for Fjellfoten 3 kan igangsettes.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av planarbeidet.

Les mer i vedlagte dokumenter (lenker):

  1. Varslingsbrev
  2. Vedtaket fra formannskapet
  3. Planinitiativet 
  4. Referat fra oppstartsmøte