Utlysing av tjenestekonsesjonskontrakt ved Lillerommen selskapslokaler

Det gamle herredshuset Lillerommen ligger vakkert til på høydedraget over Vormsund i Nes på Romerike.

Sist oppdatert: 22.02.2024 15:36 | Publisert: 22.02.2024 15:36:04

Lokalene er rehabilitert og har fasiliteter for kurs og konferansevirksomhet, lag- og foreningsaktivitet, politiske møter m.m. Lokalene vil også kunne brukes som selskapslokaler til for eksempel dåp, konfirmasjon, bryllup og bisettelser. Lillerommen er også utpekt til å være kommunens sted for livssynsnøytrale seremonier. Lillerommen eies, driftes og vedlikeholdes av Nes kommune.

Nes kommune søker ny drifter av Lillerommen ved inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakt.

En tjenestekontrakt er en kontrakt om utførelsen av tjenester. Kommunen som oppdragsgiver gir en aktør rett til å drive sin kommersielle virksomhet i Lillerommens lokaler. Driften skal skje på kommunens premisser regulert i kontrakt mellom partene. Inntektene til aktøren sikres gjennom retten til kommersiell utnytting av bygget. Alle inntekter fra driften tilfaller tjenesteleverandør, men denne må bære driftsrisikoen selv.

Kommunen betaler de faste driftsutgiftene på selve bygget, og det kreves ingen husleie. Renhold bekostes og utføres av tjenesteleverandør.

Drifter skal ha totaldriften av Lillerommen med markedsføring, booking, opp- og gjenlåsing, tilbereding av mat, oppdekking, servering, renhold og rydding. Drifter har selv ansvar for sine ansatte og besørger alt av dekketøy, kjøkkenutstyr, duker m.v. Lillerommen har et moderne og godt anretningskjøkken.

Salene har AV-utstyr av god kvalitet, men drifter må selv besørge vedlikehold og drift.

Prisene drifter opererer med skal være i balanse med prisene på Nes kulturhus. Drifter må ha skjenke- og serveringsbevilling, og har enerett på servering av mat og drikke på Lillerommen.

Kommunen har krav på å disponere Lillerommen til livssynsnøytrale seremonier. Dette etter pris avtalt i kontrakt med drifter. Kommunen må på lik linje med andre leietakere leie lokaler til egne politiske og administrative møter, konferanser etc.

Varighet på kontrakt vil være 3 – tre – år med mulighet for opsjon på 1 + 1.

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Det legges vekt på erfaring, leveringsdyktighet og kvalitet. Det må legges fram godkjente regnskaper. Det ønskes snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 10.03.2024

Skriftlig søknad sendes postmottak@nes.kommune.no merket «Drifter Lillerommen».

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til:

Lillerommen ligger på en høyde