Oppsummering av spørreundersøkelsen rettet mot innbyggere over 55 år. «Det gode liv der elvene møtes" – for et aldersvennlig Nes

Tidlig i april sendte Nes kommune ut en spørreundersøkelse til alle innbyggere over 55 år med registrert bopel i kommunen. Om lag 7500 innbyggere mottok en SMS med invitasjon til å besvare anonymt på spørreundersøkelsen «Det gode liv der elvene møtes – for et mer aldersvennlig Nes». Over 2200 innbyggere i målgruppen besvarte spørreundersøkelsen!

Sist oppdatert: 28.05.2024 13:50 | Publisert: 28.05.2024 13:49:52

Nes kommune ønsket gjennom denne spørreundersøkelsen å få innspill til hvordan videreutvikle tilbudet som bygger opp om det friske i mennesket, med mål om å bidra til en frisk og aktiv alderdom, skape sosiale møteplasser for å forebygge passive valg og ensomhet. Det ble i undersøkelsen kartlagt alder, kjønn, tilknytning til postadresse og om deltagerne var i arbeid eller ikke. Videre ble det spurt om deltagelse i aktivitet utenfor hjemmet og evt. hva slags aktivitet deltagerne oppsøker. Aktivitetene ble delt inn i sosiale eller fysiske, enten i privat eller offentlig regi, kulturelle eller frivillige. Det ble også spurt om deltagerne opplever nok sosial kontakt med andre i sin hverdag.  Det ble lagt til rette for at målgruppen kunne besvare undersøkelsen på papir.

Hovedfunn

Hovedfunnene i spørreundersøkelsen viser at transport, og mangel på informasjon om aktiviteter og tilbud går igjen i mange av svarkategoriene. For mange er transport et sentralt hinder for å treffe andre, delta på aktiviteter og/ eller bidra med frivillig arbeid. I tillegg sier flere at de ikke vet om hvilke aktiviteter og tilbud som finnes, og at det er vanskelig å finne informasjon om dette. Mange oppgir også at de ønsker noen å gå sammen med, eller har et behov for at noen tar de med.  

På spørsmål om hvordan deltagerne ønsker å motta informasjon, oppgir de fleste  lokalavisen som den mest foretrukne kanalen. Sosiale medier og Nes kommune sin hjemmeside kommer opp som alternativ to og tre.   

Kafèdialog

Alle som mottok spørreundersøkelsen fikk også invitasjon til en kafèdialog i Nes rådhus i etterkant av undersøkelsen. Her ble resultatene fra undersøkelsen presentert, og deltagerne fikk muligheten til å komme med flere innspill til følgende fire temaområder: transport, uteområder, aktiviteter/møteplasser og markedsføring/informasjon. Innspillene fra de fremmøte på kafèdialogen bekreftet funnene i spørreundersøkelsen.

Frivillig arbeid

Over 500 av de som besvarte undersøkelsen, oppga at de ikke hadde blitt spurt om å bidra i noe form for frivillig arbeid. På kafèdialogen ble dette utforsket noe mer igjennom spørsmålet «Hva kan du bidra med»? Svarene på dette spørsmålet er fremstilt i ordskyen avbildet nedenfor. Bokstavstørrelsen  speiler antall besvarelser innenfor kategorien.

 Bildet av en ordsky som svar på spørsmål om bidrag til frivillig arbeid

Nes kommune vil takke for engasjementet til alle innbyggere som besvarte spørreundersøkelsen, og til de som møtte opp på kafèdialog. Svarene gir viktige bidrag til vårt lokale kunnskapsgrunnlag, utfordringer og muligheter, og hva som er viktige faktorer for å skape et mer aldersvennlig Nes. Resultatene av undersøkelsen vil bli benyttet inn i arbeidet for utviklingen av et mer aldersvennlig Nes.