Økt fokus på trafikksikkerheten - Klipp hekken!

For ivaretakelse av trafikksikkerheten for store og små som skal ut i trafikken minner vi om hekker og busker som er for høye reduserer sikten til syklister og gående. Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Sist oppdatert: 12.06.2024 14:31 | Publisert: 12.06.2024 14:27:31

 

Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal sikten langs hovedveien være innenfor gitte krav.

Hvor langt du skal se varierer ut fra fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger, og videre øker avstanden med farten.

  • Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger
  • Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger
  • Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger

Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger


Når du har trær ut mot veien

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned. 


Når du får denne informasjonen og leser vår oppfordring, så håper vi at du gjennomfører nødvendig beskjæring slik at alle kan gå, sykle eller kjøre trygt forbi din eiendom.

Ved spørsmål, ta kontakt med Nes kommune på tlf. 66 10 40 00 eller send epost til postmottak@nes.kommune.no