Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Øvre Drognes gård

Formannskapet vedtok i møte 12.03.2024 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Drognes gård ut til offentlig ettersyn og høring.

Sist oppdatert: 08.05.2024 12:00 | Publisert: 08.05.2024 12:00:10

Formålet med planen er å tilrettelegge for leilighetsbygg tilknyttet gårdstunet. Gjerderudvegen østover fra utbyggingsområdet og til kryss med Hagaskogvegen inngår også i planforslaget.

 

Eventuelle innspill sendes via elektronisk høringsportal på Nes kommune sine nettsider.
Eller på e-post til: postmottak@nes.kommune.no. Alternativt brev til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes.
Merk oversendelsen med saksnr. 21/5554.

 

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til 26. juni 2024.

 

Vedlegg til saken:
Saksframlegg til 1. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Øvre Drognes gård.pdf
Forslag til reguleringsplankart. Datert 18.12.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Forslag til reguleringsbestemmelser. Datert 18.12.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Forslag til planbeskrivelse. Datert 18.12.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Illustrasjonsplan. Sist datert 10.10.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Illustrasjonsjoner for planlagt bebyggelse. Udatert, revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Terrengsnitt. Sist datert 01.08.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Sol-skyggeanalyse, Sist datert 21.04.2023 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
ROS-analyse. Datert 29.06.2023.pdf
Trafikkanalyse. datert 23.04.2023.pdf
Beslaglagte arealer til vegformål. Datert 09.10.2023.pdf
Overvann, vann og avløp Plantegning. Sist revidert 05.01.2024.pdf
Rammeplan Overvann. Datert 05.01.2024 revidert iht vedtak 12.03.2024.pdf
Geoteknisk rapport. Datert 23.01.2023.pdf
Arkeologisk rapport. Datertferdigstilt februar 2023.pdf
Sjekkliste naturmangfoldloven. Datert 29.06.2023.pdf
Uttalelser til varsel om planoppstart. Samlet sammenstilling. Ulike dateringer.pdf
Uttalelser til varsel om utvidet planområde. Samlet sammenstilling. Ulike dateringer.pdf