Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen

Formannskapet vedtok i møte 30.04.2024 å legge forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Knauserudvegen ut til offentlig ettersyn og høring.

Sist oppdatert: 08.05.2024 12:00 | Publisert: 08.05.2024 12:00:11

Formålet med planen er å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak ved Fenstad skole og nordover frem til Haugsløkkevegen. Det planlegges videreføring av fortau frem til fylkesveg 177, og en gang- og sykkelveg fra skolens parkeringsplass og frem til Haugsløkkevegen. Inngrepet i dyrka marka øst for planområdet skal begrenses, derfor er planlagt gang- og sykkelveg en halv meter smalere enn Nes kommune sin vegnormal. Det er tenkt at gang- og sykkelvegen skal føres inn på skoleområdet og forbi parkeringsplassen. 

Eventuelle innspill sendes via elektronisk høringsportal på Nes kommune sine nettsider, som vil bli tilgjengelig snarlig. Eller per e-post til: postmottak@nes.kommune.no. Alternativt brev til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. Merk oversendelsen med saksnr. 22/4403.

 

Frist for innsending av høringsinnspill er satt til 26. juni 2024

 

Vedlegg til saken:
1. gangsbehandling - Detaljregulering - gang- og sykkelveg.pdf
01 Reguleringsplan Knauserudvegen, 30.06.23 rev. 15.03.24.pdf
02 Planbestemmelser Knauserudvegen, 05.07.23, rev.15.03.24.pdf
03 Planbeskrivelse Knauserudvegen, 15.03.24.pdf
04 Risiko og sårbarhetsanalyse Knauserudvegen, 15.03.24.pdf
05 Geoteknisk vurdering - Knauserudvegen.pdf
06 Medvirkningsarbeid Fenstad skole.pdf
07 Teknisk plan - Påkobling av fv. 177.pdf
08 Vurdering av teknisk plan - Knauserudvegen til Fv 177.pdf