Nes kommune legger frem et årsregnskap i pluss

Regnskapet for 2023 viser et netto driftsresultat på 39 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,3 % av driftsinntektene.

Sist oppdatert: 23.02.2024 12:15 | Publisert: 23.02.2024 12:14:39

-Dette er et positivt resultat for Nes kommune, men samlet sett er kommuneøkonomien stram. Regnskapet viser et merforbruk i den ordinære driften særlig på kommunalområdene Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Det er en samlet overskridelse på 5,2 % av bevilgningene til kommunalområdene, sier kommunedirektør Jon Sverre Bråthen.

Det er en nedgang i skatteinntekter på 4,7% fra 2022, noe som utgjør 36 mill. kroner. Skatteinngangen i 2023 ble 16 mill. kroner lavere enn budsjettert. Inntektsutjevningen er 32 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammen med økte driftsinntekter gir dette en samlet merinntekt på 29 mill. kroner.

Høyere inntektsutjevning og lavere finanskostnader bidrar til et positivt samlet resultat for kommunen. Kommunen vil ha et begrenset økonomisk handlingsrom i årene som kommer, og vi vil fokusere på god økonomistyring i kommunalområdene fremover, samt tilpasning av aktivitetsnivå til driftsrammen. 


Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen.

Årsregnskapet vil sendes til Romerike revisjon før det kommer til politisk behandling.